Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia: audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni,  pracownicy jsfp operacyjnie odpowiedzialni za wprowadzanie budżetu zadaniowego.

 

Forma prowadzenia zajęć:wykład teoretyczny, ćwiczenia i dyskusje grupowe.

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przedstawienie konsekwencji dla audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych  po nowelizacji ustawy o finansach publicznych  Wprowadzenie do jsfp  budżetowania zadaniowego stawia  przed audytem wewnętrznym wyzwania dotyczące identyfikacji zakresu przedmiotowego, analizy ryzyka oraz kryteriów oceny stanu faktycznego z uwagi na przyjętą metodyką budżetowania zadaniowego oraz miejsce audytu wewnętrznego  w zarządzaniu organizacją zgodnie z  koncepcją Nowego Zarządzania Publicznego  (New Public Management)

 

Osoba prowadząca : Grzegorz Zieliński    posiadający wieloletnie doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego ,  w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych .

 

Program ramowy szkolenia: (2-dniowe – 14 godz. dydaktycznych)

 

I dzień

 

Godzina

 

Zagadnienia

Prowadzący

10.00 – 11.30 

Plan działania,  budżet zadaniowy  a audyt wewnętrzny. Skutki nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zarządzanie i planowanie wieloletnie.

Grzegorz Zieliński

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.15

Klasyfikacja zadaniowa (funkcje, zadania, podzadania, działania).  Zasady definiowania celów. Definiowanie zadań (podmiotowe, zadaniowe, funkcjonalne)

 

Grzegorz Zieliński

13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 14.30

Wskaźniki realizacji zadań i celów. Definiowanie i klasyfikowanie mierników. Ewidencja zadań budżetowych (prowadzenie ewidencji, rozliczenia pozaewidencyjne, wariant mieszany, rozliczanie wydatków pośrednich)

 

Grzegorz Zieliński

14.30 – 15.30

Obiad

15.30 – 16.30

Obszar ryzyka a zadanie budżetowe. Identyfikacja zakresu przedmiotowego w oparciu o ryzyko.

Grzegorz Zieliński

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 17.30

Skuteczność i efektywność -  zasady pomiaru efektów nakładów publicznych

Adekwatność, efektywność, skuteczność – pomiar jakości systemu kontroli wewnętrznej.

Grzegorz Zieliński

 

II dzień

 

Godzina

 

Zagadnienia

Prowadzący

9.00 – 10.30 

Adekwatność, efektywność, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w świetle  standardów kontroli zarządczej w jsfp.

Grzegorz Zieliński

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.00

Określanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego (zasady identyfikowania, pomiaru i oceny  jakościowej na etapie programowania zadania audytowego)

Zasady ustaleń stanu faktycznego wg przyjętych kryteriów na etapie sprawozdawczości.

Grzegorz Zieliński

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 14.30

Określanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego. - warsztaty

Grzegorz Zieliński

14.15

Obiad

 

 

Pobierz zgłoszenie Pobierz zgłoszenie (114.62 KB 2010-04-02 10:12)

 

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka (w godzinach od
9.00-17.00 od poniedziałku do piątku)

022 654 10 44 | fax 022 620 94 36
e-mail:  j.kobialka@pikw.pl