COSO III  Jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej (Guidance on Monitoring Internal Control Systems)

PIKW, Warszawa 2011

125 zł (w tym VAT)


Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway’a (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, w skrócie COSO) został utworzony w 1985 w USA. Jego zadaniem było sponsorowanie Krajowej Komisji ds. Oszustw w Sprawozdawczości Finansowej (National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Była to niezależna inicjatywa sektora prywatnego zainteresowanego analizą i eliminacją przyczyn nadużyć w sprawozdawczości finansowej.

Wyniki swoich badań Komitet publikuje w formie raportów, które tworzą wzorcowy model systemu kontroli wewnętrznej, na podstawie którego firmy i organizacje mogą ocenić własny system.

Opublikowany w roku 2009 raport COSO: Wytyczne w sprawie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie jednego z komponentów kontroli wewnętrznej, opisanego w raporcie COSO I. Brak narzędzi czy też wskazówek, jak na podstawie wymogów formalnych, obowiązujących standardów czy zaleceń kodeksów ładu korporacyjnego (Governance) monitorować systemy kontroli wewnętrznej i raportować o tym, stały się głównym powodem opracowania raportu COSO III.

Raport składa się z trzech części:

 1. Guidance, czyli wskazówki albo "przewodnik",
 2. Application, czyli zastosowanie
 3. Examples, czyli przykłady, jak stosować te wskazówki w rozmaitych typach organizacji.

Wytyczne w sprawie monitoringu opierają się na trzech podstawowych elementach:

 • Ustalaniu podstawy do monitorowania, w tym:
  1. Podjęciu odpowiednich decyzji na najwyższym szczeblu władzy organizacji,
  2. Zbudowaniu skutecznej struktury organizacyjnej, która przypisze odpowiednie role w monitorowaniu osobom z odpowiednimi możliwościami, umiejętnościami i kompetencjami,
  3. Ustaleniu punktu wyjściowego, od którego wdrożone zostaną do monitorowania bieżące oraz przyszłe oceny.
 • Projektowaniu i wykonywaniu procedur monitorowania, koncentrującego się na przekonującej informacji o funkcjonowaniu kluczowych mechanizmów kontrolnych,
 • Niezwłocznym raportowaniu ocen i wyników, które stwierdzają niedociągnięcia, do przełożonych oraz raportowaniu wszelkich wyników monitoringu do odpowiednich pracowników i zarządu w czasie umożliwiającym szybkie usprawnienie systemu.

 Zamów