Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Osoby bez przygotowania finansowego

 

Cel szkolenia

 

Usystematyzowanie u uczestników czytania sprawozdań finansowych, wprowadzenie elementów analizy finansowej, rachunkowości zarządczej oraz budżetowania

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych)

  

Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych

 • Obowiązki informacyjne przedsiębiorców
 • Rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza
 • Podstawowe koncepcje, metody i zasady rachunkowości
 • Podstawowe informacje dotyczące rachunkowości finansowej elementów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych

 

 Analiza sytuacji finansowej i przedsiębiorstwa

 

 • Analiza fundamentalna
 • Analiza wyniku finansowego
 • Analiza struktury kapitału
 • Nadzór właścicielski

 

Planowanie finansowe

 • Budżety
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Ocena opłacalności inwestycji
 • Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw

 

Osoba prowadząca

 

Jarosław Ołowski – absolwent SGH o specjalizacji finanse oraz studiów podyplomowych z zakresu MSSF/MSR Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Tematyką kontroli, wycen przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego, przejęć i akwizycji się od początku lat  90-tych. Ukończył kurs wycen przedsiębiorstw Eurofinance - Rotschild Investments. Wieloletni top manager w spółkach z kapitałem zagranicznym, między innym Warner Bros Poland, Courtaulds Packaging Eastern Europe, l’Oréal Polska. Jako prezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza przeprowadzał kilkanaście procesów inwestycyjnych, w tym z zakresu energii odnawialnej, infrastruktury lotniczej, wysokich technologii. Jako zarządca realizował proces restrukturyzacji w PP SPHWP Meble Emilia, oraz jako prezes zarządu Optimus SA wprowadził plan re-engineeringu spółki, emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych nowej strategii Re-marketingu. Przeprowadzał wyceny i przejęć w ramach zarządzania finansami grupy Betts Poland, w tym spółki na rynku rosyjskim. Zajmował się implementacjami systemów zarządzania w spółce Betts Indonesia oraz jako niezależny ekspert w grupie Polytech GmbH.

 

Od roku 2008 niezależny ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, re-engineeringu, audytu wewnętrznego, due dilligence oraz zarządzania zmianą i zarządzania procesowego, lean management, implementacji systemów typu ERP oraz przekształceń własnościowych, wycen projektów inwestycyjnych i studiów wykonalności, w tym projektów funduszy UE.

 

Certyfikowany księgowy, w trakcie certyfikacji biegłego rewidenta KIBR. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim niemieckim i rosyjskim. Wieloletni trener w zakresie zarządzania finansami, kontrolingu oraz audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem.

 

 pdfFormularz_zgloszeniowy.pdf

 

Miejsce: Warszawa/Katowice

 

Kontakt bezpośredni Sylwia Hołuj


e-mail:  s.holuj@pikw.pl

(22) 620-91-70 | fax (22) 620 94 36