Dr, dr h.c. Stanisław Kałużny

Wydanie drugie rozszerzone 2016

DOSKO Stanisław Kałużny, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

75 zł (w tym VAT)


Recenzja książki Stanisława Kałużnego  „Kontrola wewnętrzna. Teoria i  praktyka” Polskie Wydawnictwo  Ekonomiczne, Warszawa 2008, stron 300.

Nowoczesne kierowanie organizacją wymaga nowego spojrzenia na kształt kontroli wewnętrznej, na jej strukturę organizacyjną, na funkcje, jakie może i powinna ona spełniać. Ta nowa optyka dotyczy przede wszystkim kadry kierowniczej oraz „kontrolnego ramienia” każdego menedżera, jakim jest kontroler wewnętrzny.

Praca składa się z pięciu części, ułożonych chronologicznie - od spraw najogólniejszych, teoretycznych, do praktycznych, nadających się niemal do natychmiastowego zastosowania. Poszczególne części książki to: Elementy teorii kontroli, Systemy kontroli w zarządzaniu, Czynnik ludzki w kontroli, Warsztat kontrolerski oraz Dokumenty kontroli wewnętrznej.     

W pierwszej części, po przedstawieniu genezy kontroli instytucjonalnej - dokonano przeglądu instytucji kontroli w Polsce. Następnie Omówiono też dyscypliny wiedzy wspomagające pracę kontrolującego.

W części drugiej, wskazano na uprawnienia poszczególnych organów kontroli i jednocześnie na podstawowe ich obowiązki względem podmiotów kontroli.

W części trzeciej, autor prowadzi Czytelnika przez wszystkie arkana wiedzy, doświadczenia i umiejętności potrzebne w przygotowaniu kontroli, jej przebiegu oraz w postępowaniu pokontrolnym. Na uwagę zasługuje szczegółowe przedstawienie zasad i metod badania oraz dowodzenia w procesie kontrolnym.

W części czwartej, zwraca się uwagę na tzw. „czynnik ludzki” w kontroli. Omówiono zagadnienia z zakresu: prakseologii oraz psychologii kontroli, kierowania/zarządzania, kultury osobistej i organizacyjnej kontrolującego, humanizacji kontroli, etyki normatywnej i dobrych obyczajów w kontroli. 

W części piątej dokonano prezentacji oraz analizy wzorów dokumentów regulujących funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w organizacji, a następnie zamieszczono wzory wszystkich dokumentów dotyczących faz: planistycznej, wykonawczej i pokontrolnej.

Każdy, kto chce profesjonalnie wykonywać kontrolę, znajdzie w tej książce odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw trudnych, związanych z warsztatem pracy kierowniczej i kontrolerskiej.

Książka obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do profesjonalnego wykonywania nadzoru i kontroli w administracji i gospodarce. Autor słusznie podkreśla, że kontrola jest „tym rodzajem działania, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności”. Zauważa jednocześnie, że dla kierownictwa organizacji kontrola stanowi: „mechanizm samoobrony przed niepowodzeniami, system wczesnego ostrzegania, własny sygnalizator zagrożeń, źródło nieupiększonej prawdy, skuteczny instrument doskonalenia całokształtu działalności”.

Dr, dr h.c. Stanisław Kałużny – absolwent UW oraz SGH. Doktorat z nauk o organizacji i zarządzaniu. Seminaria habilitacyjne w Zakładzie Zarządzania PAN. Wykładowca m.in. w: Uniwersytecie Warszawskim i Zielonogórskim, SGH w Warszawie, AGH w Krakowie. Autor czternastu pozycji książkowych, w tym podręcznika akademickiego („Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka”) oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów specjalistycznych, doniesień z badań oraz referatów na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Były inspektor k.p. Najwyższej Izby Kontroli oraz doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu.

cena: 65 zł pdf Pobierz formularz zamówienia