Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 4800.00; Termin realizacji: 11-03-2019 - 03-04-2019Zapisy do: 08-03-2019 pozostało 85 dni
 
Opis i cel

W związku z akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty nr KO.ADM.I-KB-4962/6/08  z dnia  25 kwietnia 2008 r. dla podstawowego kursu zawodowego Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie prowadzonego przez PIKW, uczestnicy otrzymują:

 

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych kwalifikacji audytora wewnętrznego, zgodnych z wymaganiami Polskiej Klasyfikacji.
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym ze specjalizacją kursu.

 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  20 punktów.     

 

Osoby prowadzące

Eksperci PIKW

Noty biograficzne prowadzących kurs  są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt k.kolasa@pikw.pl 

 

 

Program kursu

MODUŁ I 11-12 marca 2019r.

Kontrola i audyt wewnętrzny

Cel:
Zapoznanie uczestników ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania.

Przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli wewnętrznej w organizacji. 

 • System kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny
 • Miejsce Audytu Wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Misja Audytu Wewnętrznego
 • Międzynarodowe Standardy (IIA, ISACA, INTOSAI)
 • Materiały i Wytyczne IIA-UK (np. Samoocena Ryzyka i Kontroli); lekcje wynikające z raportów COSO,       
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Oszustwa pracownicze

 

Psychologiczne aspekty zawodu audytora 

Cel:

Poznanie własnych wewnętrznych zasobów (określenie mocnych stron i obszarów rozwoju) w zakresie komunikacji w trakcie rozmów kontrolnych. Doskonalenie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych. Zapoznanie z podstawowymi technikami asertywności. Odkrycie własnego stylu reakcji na konflikt. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Określenie swojej roli w zespole.

 • Predyspozycje osobowe audytora: kwalifikacje, standardy
 • Portret idealnego pracownika audytu wewnętrznego
 • Profil audytora wewnętrznego
 • Umiejętność komunikowania się
 • Akceptacja siebie i innych
 • Zachowanie asertywne, uległe i agresywne
 • Kodeks etyki audytora - Warsztaty i ćwiczenia praktyczne.     

 

MODUŁ II 18-19 marca 2019 r.

Metodyka audytu wewnętrznego

Cel:

Pokazanie miejsca oraz roli i zadań audytu wewnętrznego.

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką audytu, jego misją i rolą wewnętrznego doradcy w organizacji. Przedstawienie, jak w praktyce stosować międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i kontroli oraz polskie uregulowania obowiązujące w sektorze finansów publicznych. Promowanie kultury i etycznego postępowania w zawodzie, niezależność audytora, zasady etyki zawodowej.

 

1. Organizacja Departamentu Audytu Wewnętrznego.

2. Organizacja pracy w DAW

 •  planowanie audytów
 •  przygotowanie audytu
 •  listy punktów pomocniczych / kwestionariusz audytora, ICQ’s
 •  przeprowadzanie audytów
 •  raport poaudytowy
 •  czynności poaudytowe (monitoring)
 •  czynności DAW poza audytami
 •  metody statystyczne w AW (próbkowanie)

 

3. Kadra audytorska, charakterystyka/cechy audytora, określenie preferencji zawodowych, moralnych i    psychicznych

4. Planowanie audytu, jako podstawa jego efektywności,

5. Technika prowadzenia badań audytowych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowawczego i etapu poaudytowego

6. Okresowa ocena działalności Audytu Wewnętrznego

7. Przykładowe zadanie audytowe – warsztaty   

 

MODUŁ III  25-26 marca 2019 r.

Audyt systemów informatycznych

Cel:

Przedstawienie podstawowych pojęć oraz rodzajów audytu zagadnień informatycznych. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi rodzajami audytu informacyjnego oraz podstawowymi rodzajami  mechanizmów kontrolnych stosowanych w IT. Identyfikowanie czynników ryzyka oraz mechanizmów kontroli towarzyszących realizacji procesów biznesowych.  

 •  Rola Działu Audytu Wewnętrznego we wdrażaniu systemów informatycznych
 •  Komputerowo wspomagane techniki audytowe (tzw.: CAAT’s)
 •  Zagrożenia towarzyszące procesom biznesowym wspomaganym technologią informatyczną
 •  Oszustwa i nadużycia dokonane przy wykorzystaniu IT
 •  Międzynarodowe standardy i wytyczne bezpieczeństwa informacji
 •  Rola audytu informatycznego w procesach zarządzania ryzykiem
 •  Audytowanie na zasadzie uwzględniania ryzyka (risk based auditing)
 •  Międzynarodowe standardy przeprowadzania audytu informatycznego
 •  Audyt a bezpieczeństwo systemów informatycznych  

 

MODUŁ IV 1-2 kwietnia 2019r

Sprawozdanie finansowe i dokumenty księgowe

Cel:
Prezentacja zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych w kontekście audytu wewnętrznego.

W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie miejsce i rola sprawozdawczości finansowej w ocenie efektywności działalności gospodarczej. Dokonana zostanie systematyczna analiza księgowa i finansowa elementów sprawozdania finansowego oraz trybu jego sporządzania i zatwierdzania wraz z uwzględnieniem odpowiedzialności za poszczególne etapy. Szczegółowej analizie zostaną poddane metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływającej na sprawozdawczość finansową. Znajomość technik oszustw księgowych wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy księgowych i audytorów. 

 

1. Sprawozdanie Finansowe, jego istota i podstawowe elementy, zasady rachunkowości:

 •     Podstawy prawne rachunkowości
 •     Wyznaczenie poziomu istotności oraz oszacowanie ryzyka nieodłącznego, przeoczenia    
 •     Audyt Sprawozdania  Finansowego   

 

Repetytorium i egzamin 3 kwietnia 2019r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne 

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

Pełen kurs: 4800 zł *

Cena obejmuje: zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat i serwis konferencyjny (dwie przerwy kawowe i obiad), nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

*Udział w całym kursie – stawka zwolniona z podatku VAT. Udział w wybranych modułach doliczony podatek VAT ( 23%)

 

Zgłoszenie udziału

Pobierz Zgłoszenie udziału

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Kontakt

Karolina Kolasa- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40|533-606-007 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................