Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 4200.00; Termin realizacji: 15-01-2018 - 07-02-2018Zapisy do: 15-01-2018 pozostało 52 dni
Opis i cel

Uczestnicy

Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

 

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

 

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Kurs pozwala poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

 

Korzyści

Kurs umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

 

Materiały źródłowe

Literatura źródłowa na której oparty został program kursu:

Do wyżej wymienionych publikacji PIKW posiada prawa autorskie oraz wyłączność na rynku polskim.

 

Osoby prowadzące

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem.

 

Program kursu

Program kursu

I Moduł 15 - 16 stycznia  2018

Dzień I

Środowisko wewnętrzne – podstawowy komponent systemu kontroli zarządczej:

 • sposób konstrukcji mierników oceny przestrzegania wartości etycznych (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny kompetencji zawodowych (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny struktury organizacyjnej (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny delegowanych uprawnień (element komponentu nr 4)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II  

Ustalanie celów i zadań w kontroli zarządczej, cz. 1:

 • cele i zadania operacyjne
 • sposób konstrukcji mierników oceny realizacji celów i zadań operacyjnych

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów i zadań operacyjnych

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów i zadań operacyjnych

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

II Moduł 22 - 23 stycznia 2018

Dzień I

Ustalanie celów i zadań w kontroli zarządczej, cz. 2:

 • cele strategiczne
 • sposób konstrukcji mierników oceny realizacji celów strategicznych

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów strategicznych

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów strategicznych

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II 

Zarządzanie potencjalnym  ryzykiem (ocena ryzyka), cz. 1 – szacowanie ryzyka:

 • identyfikacja potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • kategoryzacja potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • szacunkowy pomiar potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • uszeregowanie potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • ustalenie poziomu nietolerancji ryzyka na poziomie całej organizacji

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze szacowania ryzyka

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze szacowania ryzyka

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

III Moduł  29 - 30 stycznia 2018

Dzień I

Zarządzanie potencjalnym  ryzykiem (ocena ryzyka), cz. 2 – reakcja na ryzyko:

 • określenie sposobu reakcji na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować
 • opracowanie planu reagowania na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować
 • monitorowanie wykonania planu reagowania na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze reakcji na ryzyko

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze reakcji na ryzyko

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II 

Komponent systemu kontroli zarządczej - mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko, cz. 1:

 • sposób konstrukcji mierników oceny dokumentowania systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia nadzoru (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny ciagłości działalności (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny ochrony zasobów (element komponentu nr 4)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzonych operacji finansowych i gospodarczych (element komponentu nr 5)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

IV Moduł 05 - 06 lutego 2018

Dzień I 

Komponent systemu kontroli zarządczej - mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko, cz. 2:

 • sposób konstrukcji mierników oceny prawidłowo prowadzonego systemu informatycznego (element komponentu nr 6)
 • sposób konstrukcji mierników oceny racjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego (element komponentu nr 7)
 • sposób konstrukcji mierników oceny racjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym (element komponentu nr 8)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II 

Informacja i komunikacja oraz monitorowanie kontroli zarządczej – ostatnie komponenty systemu kontroli zarządczej:

 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia bieżącej informacji (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia komunikacji wewnętrznej (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny komunikacji zewnętrznej (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny sposobu monitorowania systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 4)
 • sposób konstrukcji mierników oceny sposobu oceny systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 5)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych komponentów

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych komponentów

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

Repetytorium i egzamin 07 lutego  2017

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz.

 • Umocowanie koordynatora ds. kontroli zarządczej w strukturze organizacyjnej
 • Koordynator, a audytor wewnętrzny
 • Koordynator, a zespół ds. oceny ryzyka
 • Diagram kanałów komunikacyjnych i sprawozdawczych koordynatora z kierownictwem organizacji
 • Co jest najważniejsze w codziennej pracy koordynatora?

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne

 

Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I stopnia wraz z wpisem na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.  

Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia i za jego ukończenie przyznawane jest 20 punktów.

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

Pełen kurs: 4200 zł netto/os

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, obiady i serwis kawowy oraz przy wyborze opcji z noclegiem pełne, całodzienne wyżywienie.

 

Zgłoszenie udziału

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie_VAT

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

 • Hotel Colibra, ul. Wolska 191,
 • Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 
 • Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3
 • opcjonalnie - Ruda Śląska*
  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Kontakt

Aleksandra Pawlińska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.pawlinska@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................