Kurs dla audytorów i kontrolerów

Opis kursu

Szkolenie e-learning przeznaczone dla osób, które są zainteresowane zdobyciem i/lub pogłębieniem wiedzy oraz rozwinięciem umiejętności związanych z pracą audytora wewnętrznego (a także kontrolera wewnętrznego).

Jest również przydatne dla osób wykonujących audyty zlecone i/lub kontrole zewnętrzne.

Prawidłowe opisywanie ustaleń jest podstawą dobrze wykonanego audytu (i kontroli) i pozwala kierownictwu podejmować racjonalne decyzje na podstawie raportu po audycie (protokołu pokontrolnego). Podczas kursu pogłębimy wiedzę na temat budowy systemów kontroli wewnętrznej, poznamy zasady prawidłowego przygotowania dokumentów roboczych audytu (kontroli) oraz komunikowania wyników badań, a także dowiemy się o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji w trakcie prowadzonych czynności audytorskich i kontrolerskich.

Trening umiejętności w projektowaniu i stosowaniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w zadaniach audytowych i kontrolerskich na etapie programowania i sprawozdawczości przećwiczymy w trakcie wykonywania zadań warsztatowych.

Szkolenie da podstawę do rozumienia problematyki prawidłowego formułowania ustaleń.

Uczestnicy

Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i/lub zarządczej, kierownicy korzystający z wyników kontroli i audytu, osoby zainteresowane problematyką efektywności kontroli i audytu.

Metoda dydaktyczna

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową, bez udziału osoby prowadzącej.

Materiały zawierają artykuły i ćwiczenia w ramach części obowiązkowej oraz filmy relaksujące, audio i inne materiały. Kurs jest obszerny i bogaty merytorycznie.

Szkolenie może być przerwane w dowolnym momencie - łatwo później wrócić do tego samego miejsca. Zawsze można wrócić do odwiedzonego już materiału.

Kurs zawiera testy cząstkowe i test końcowy, które można rozwiązywać wielokrotnie.

Po zaliczeniu testu uczestnik może samodzielnie wydrukować zaświadczenie o jego ukończeniu.

Może też wybrać przygotowanie i wysłanie certyfikatu ukończenia kursu przez PIKW.

Program kursu:

  1. Budowa systemów kontroli wewnętrznej oraz zasady pomiaru efektów nakładów publicznych.
  2. Wymogi ustawy o finansach publicznych (efektywność i skuteczność).
  3. Adekwatność, efektywność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w świetle standardów kontroli zarządczej.
  4. Projektowanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego – warsztaty.
  5. Zasady oceny ustaleń stanu faktycznego wg przyjętych kryteriów - warsztaty.
  6. Określanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego dla obszarów ryzyka – warsztaty.

 

Za udział przyznajemy 4 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz - Zgłoszenie_udziału (pdf)

Kontakt:

 Wioleta Gołaszewska – Inspektor ds. Szkoleń

e-mail: w.golaszewska@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału!