Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Szkolenie kierowane jest do przyszłych wnioskodawców, beneficjentów Projektów współfinansowanych z EFRR.

Szkolenie kierowane jest również do osób w Instytucjach, które w ramach „nowego” okresu Programowania będą zajmowały się wdrażaniem, rozliczaniem i kontrolą realizacji Projektów.

 

Cel szkolenia

 

 • Przybliżenie przyszłym wnioskodawcom, beneficjentom projektów współfinansowanych z EFRR procedur, zakresu i sposobów przeprowadzenia kontroli realizowanych Projektów – POIG, POIŚ, RPO – w zależności od Województwa
 • Przedstawienie katalogu nieprawidłowości (przykładów wykrytych i raportowanych nieprawidłowości w ramach Systemu Informowania o Nieprawidłowościach) oraz implikacji wyników kontroli na rozliczenie Projektu.

 

Osoba prowadząca:

 

Wojciech Górnik - Kierownik Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego odpowiedzialny za System informowania o nieprawidłowościach w woj. Mazowieckim w ramach RPO WM

Koordynator kontroli systemowej w ramach RPO WM w latach 2007-2009

Kierownik kontroli projektu systemowego PT RPO WM w latach 2007-2009

Kierownik zespołów kontrolujących projekty w ramach działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (współfinansowanych z EFS i EFRR) w latach 2004-2008

Kierownik zespołów kontrolujących projekty w ramach działań 2.2, 2.3, 2.5 SPO ROL
w 2008 r.

Członek zespołu kontrolującego Projekty Kluczowe w woj. Mazowieckim.

Autor publikacji na temat wykrytych nieprawidłowości w ramach realizacji projektów, Wykładowca i członek Komisji Oceny Projektów w ramach ZPORR, PO KL.

Członek Grupy Sterującej Ewaluacją w ramach PO KL

Członek Międzyresortowej grupy roboczej ds. nadużyć finansowych w ramach NSRO

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 14 godz. dydaktycznych)

 

1.     System informowania o nieprawidłowościach w ramach NSRO

 • obowiązki Państw członkowskich wynikające z przepisów UE
 • podstawowe definicje związane z nieprawidłowościami

           - nadużycie finansowe

           - nieprawidłowość

           - podejrzenie nadużycia

           - podmiot gospodarczy

           - wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe

           - nieprawidłowości podlegające i niepodlegające raportowaniu do KE

2.     Wykrywanie nieprawidłowości - zagadnienia dotyczące procedur kontrolnych w odniesieniu do specyfiki poszczególnych projektów:

 • informowanie o kontroli
 • zakres kontroli
 • ścieżka finansowa projektu
 • rzeczowa realizacja projektu
 • informacja i promocja
 • archiwizacja/przechowywanie dokumentacji
 • kwalifikowalność kosztów
 • kwalifikowlaność projektu
 • kontrola i wymogi stosowania PZP w ramach realizacji Projektu – prezentacja check listy
 • dokumentowanie ustaleń kontroli:
 • informacja pokontrolna jako stwierdzenie faktów/opis stanu faktycznego,
 • dowody kontroli oraz sposoby ich zbierania,
 • protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień o kompletności dokumentacji,
 • protokół oględzin
 • wyniki kontroli – zalecenia pokontrolne i ich monitoring
 • odwołania od kontroli
 • kontrola a zaakceptowane wnioski o płatność – sankcje i zwrot środków
 • przykłady nieprawidłowości

 

Miejsce: Warszawa

 

 

pdf Pobierz_zgloszenie

 

 

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka


e-mail:  j.kobialka@pikw.pl

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36