on-line485.0010-12-2021 - 10-12-202109-12-2021 46
W dniu 4 października 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. W chwili obecnej rozpoczął się proces legislacyjny aktów wykonawczych do nowej Pzp.

Uczestnicy

Szkolenie kierowane  jest do osób zatrudnionych w komórkach zamówień publicznych oraz pracowników wykonujących czynności związane z udzielaniem zamówień, członków komisji przetargowych jak również do kadry kierowniczej bezpośrednio odpowiedzialnej za wydatkowanie środków publicznych i osób wykonujących czynności kontrolne i audytowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie  uczestnikom nowych rozwiązań, wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia

 1. Cele nowej ustawy Prawo  zamówień publicznych.
 2. Słowniczek zamówień publicznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – nowe i zmienione definicje.
 3. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych:

   3.1. Zamówienia bagatelne o wartości pomiędzy 50.000 zł , a 130.000 zł:

 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego.

   3.2 Planowanie postępowań o udzielenie zamówień:

 • wymóg dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania;
 • aktualizacja rocznych planów postępowań;
 • wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania;
 • zasada efektywności.

  3.3 Nowe podejście do ustalania wartości zamówienia:

 • podstawy szacowania wartości zamówień;
 • udzielanie zamówień w częściach;
 • sumowanie wartości zamówień.

  3.4 Dokumenty w postępowaniu w oparciu o  nowe Prawo zamówień publicznych:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia ( SWZ)  ,Opis Potrzeb i Wymagań zamawiającego ( OPiW).

  3.5 Ocena podmiotowa wykonawców:

 • nowe podejście do ustalania warunków udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia;
 • nowe podejście wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych.

   3.6. Wymogi proceduralne w prowadzonych postępowaniach w  nowej ustawy Pzp:

       3.6.1 Powyżej progu unijnego :

 • odformalizowanie procedur;
 • zmiany w procedurze odwróconej;
 • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium;
 • nowe terminy związania z ofertą.

       3.6.2 Poniżej progu unijnego:

 • tryb podstawowy;
 • możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania;
 • negocjowanie treści złożonych ofert w celu ich ulepszania.
 1. Przeprowadzenie postępowania w oparciu o przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

       4.1. Otwarcie ofert po zmianach :

 • możliwość rezygnacji z jawnego otwarcia ofert;
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego;
 • nowe podejście przypadku awarii system teleinformatycznego.

 4.2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:

 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń;

       4.3 Wybór oferty po terminie związania ofertą.

 1. Kontrola udzielania zamówień publicznych

       5.1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenie prawa:

 • kwestionariusz kontroli;
  5.2. Udzielenie zamówienia niezgodnie z ustawą.
  5.3. Kontrola Prezesa UZP

Prowadzący

Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r. , Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ukończył w Turynie międzynarodowy kurs dla trenerów zamówień publicznych „ Training of Trainers  in Public Procurement” w International Labour  Organisation, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Posiada uprawnienia  audytorskie - Audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów ( audytor wewnętrzny 2004-2008 r.. Członek honorowy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej ( PIKW) w Warszawie.

Udział umożliwia uzyskanie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............