Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 26-03-2018 - 27-03-2018Zapisy do: 23-03-2018 pozostało 34 dni

Cel szkolenia

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, która weszła w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

 

Uczestnicy

Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

 

Metody szkoleniowe

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., której weszła w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.;
 • praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., która weszła w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.;
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study);
 • analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

 

Program

1 DZIEŃ

 1. Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian, data obowiązywania (od dn. 01.06.2017 r.), przepisy przejściowe, zmiana art. 1 k.p.a.
 2. Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • dotychczasowe zasady ogólne;
  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”;
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8 k.p.a.;
  • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a., art. 79a k.p.a.;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.;
  • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
  • nowa definicja decyzji prawomocnej.
 3. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania:
  • zmiany w art. 36–38 k.p.a.
  • zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości.
  • ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
  • procedura rozpoznania ponaglenia.
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
 4. Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym:
  • tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  • nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej (w tym doręczenie przez publiczne obwieszczenie - art.49 KPA);
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
  • usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania, posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.);
  • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
  • zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej;
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
 5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią;
  • zasada poufności przebiegu mediacji;
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  • koszty mediacji.
 6. Nowa konstrukcja ugody administracyjnej:
  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.);
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw;
  • treści ugody.

2 DZIEŃ

 1. Tryb „milczącego załatwienie sprawy”:
  • konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy;
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
 1. Administracyjne postępowanie uproszczone:
  • założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego;
  • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
  • powrót do postępowania zwykłego;
  • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego;
  • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień;
  • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji.
 1. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 1. Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
  • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
  • odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
  • udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

 

Prowadzący

Marcin Antoniak – radca prawny (WA-7705).

Wieloletni praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi).

Od blisko 6 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa farmaceutycznego.

Autor książki „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, C.H. Beck, 2012.

Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (udział w kilkuset rozprawach).

Od przeszło 12 lat pełni kolejno funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.).

W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył ponad 75 wniosków o ukaranie, brał udział w ponad 150 rozprawach przed komisjami orzekającymi.

Od ponad 9 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia z problematyki dotyczącej finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, organizacji i obsługi kontroli w administracji rządowej, postępowania administracyjnego oraz prawa farmaceutycznego.

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - inne miasta Polski

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt

Agnieszka Tomaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.tomaszewska@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................  Serdecznie zapraszamy do udziału  ...................................................

Zamówienia publiczne