on-line595.0030-11-2020 - 30-11-202027-11-2020 32

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są w szczególności:

1. Zarządzający swoim lub cudzym przedsiębiorstwem – osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządów spółek kapitałowych, członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych, osoby reprezentujące przedsiębiorców na podstawie umowy, prokurenci, likwidatorzy);

2. Osoby sprawujące nadzór nad jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa;

3. Księgowi zatrudnieni w przedsiębiorstwach,

4. Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni;

5. Osoby, które dochodziły lub dochodzą swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie odpowiedzialności za niewykonanie jednego z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy Prawo upadłościowe, tj. zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym.

Szkolenie pozwoli na poznanie regulacji prawnej (wynikającej z przepisów ustawy oraz orzecznictwa sądowego) w tym zakresie, a w szczególności kto i kiedy jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak również jakie są skutki nieuczynienia zadość temu obowiązkowi. Jak pokazuje praktyka, wnioski o ogłoszenie upadłości są składane często ze znacznym opóźnieniem. Taki stan rzeczy wywołuje negatywne skutki nie tylko w sferze interesów wierzycieli upadłego (brak zaspokojenia roszczeń) jak i w sferze generalnie całego rynku (pozostawanie na rynku podmiotów, które nie powinny w nim, z uwagi na niewypłacalność, uczestniczyć), nie pozostaje również obojętny na osobę oraz majątek osób zobowiązanych do terminowego zgłoszenia wniosku.

Objęta szkoleniem materia ma zatem niebagatelne znaczenie w obrocie prawnym. Problematyka ta prezentowana będzie niejako z dwu perspektyw – perspektywy menadżerów (zarządzających swoim lub cudzym przedsiębiorstwem) jak również wierzycieli, który poszukują zaspokojenia swoich wierzytelności w majątku osobistym osób odpowiedzialnych. Powyższe powoduje, że program szkolenia będzie atrakcyjny dla wszystkich zainteresowanych pomiotów.

Program szkolenia

Wprowadzenie.

 1. Niewypłacalność w ustawie Prawo upadłościowe (definicja ustawowa, wykładnia sądowa, poglądy doktryny).
 2. Modele predykcji upadłości w nauce ekonomii.
 3. Zakres podmiotowy osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 4. Czas właściwy na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym.

 1. Odpowiedzialność na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością).
 2. Odpowiedzialność na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością).
 3. Odpowiedzialność na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością).
 4. Odpowiedzialność na podstawie art. 373 i nast. Prawa upadłościowego:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością)
 5. Odpowiedzialność karna za zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością)

Case study.

Prowadzący

Łukasz Błaszczuk – adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo, ukończył  „Podyplomowe Studium Prawa Pracy” prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie uczestnik studiów podyplomowych „Metody Wyceny Spółki Kapitałowej” prowadzonych w Instytucie Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, a zwłaszcza prawie gospodarczym. Od 2009 r. świadczy stałą obsługę prawną doradców restrukturyzacyjnych (syndyków, zarządców, nadzorców sądowych itp.) w zakresie postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, uczestnicząc w kilkudziesięciu postępowaniach insolwencyjnych. Doradza i reprezentuje przedsiębiorców i menadżerów w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (analiza finansowa przedsiębiorstwa, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentacja w postępowaniach opartych na art. 299 Kodeksu spółek handlowych, art. 116 Ordynacji podatkowej), reprezentuje również wierzycieli upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Udział umożliwia uzyskanie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............