Blok tematyczny obejmujący zagadnienia z audytu i kontroli wewnętrznej

Przedmioty i zagadnienia

W

Ć

R

Podstawowe pojęcia i definicje audytu, kontroli wewnętrznej i systemu kontroli wewnętrznej

e-learning

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera i audytora

 • Kodeks etyki audytora wewnętrznego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Umiejętność prowadzenia rozmów
 • Komunikacja poznawcza
 • Wykrywanie kłamstw
 • Rozmowa właściwa
 • Asertywność

6

10

16

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

 • Uregulowania, zalecenia i wytyczne dotyczące systemu kontroli wewnętrznej.
 • Zasady wdrożenia audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Kontrola wewnętrzna, jako narzędzie zarządzania organizacją.
 • Zadania kierownictwa w utrzymaniu systemu kontroli wewnętrznej
 • Zadania komórek kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

5

3

8

Analiza ryzyka

 • Polskie i wspólnotowe przepisy prawne regulujące zagadnienie analizy ryzyka. Standardy analizy ryzyka.
 • Identyfikacja ryzyka
 • Metody i techniki pomiaru ryzyka
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem

8

8

16

Planowanie w audycie wewnętrznym

 • Formalne regulacje dotyczące planowania w audycie wewnętrznym
 • Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
 • Roczny plan audytu
 • Planowanie zadania, jako jedna z faz realizacji zadania audytowego

4

4

8

Metodyka pracy audytora wewnętrznego

 • Fazy zadania audytowego i program audytu.
 • Rodzaje technik przeprowadzania zadania audytowego
 • Dokumenty robocze i ich cechy
 • Akta audytu
 • Sprawozdanie z zadania audytowego

8

8

16

Metody próbkowania w audycie

 • Metody statystyczne.
 • Metody niestatystyczne
 • Standardy doboru próby
 • Techniki doboru próby
 • Wnioskowanie oraz interpretacja wyników

2

6

8

Audyt informatyczny

 • Cele audytu informatycznego.
 • Standardy audytu informatycznego.
 • Kodeks Etyki zawodowej audytora IT.
 • Technik komputerowego wspomagania audytu IT (CAATs)

8

-

8

Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw i nadużyć

 • Oszustwa i nadużycia
 • Klasyfikacja,
 • Statystyki
 • Procesy wykonywania audytu wewnętrznego nakierowane na wykrycie nadużyć i oszustw
 • Wskaźniki (flagi) oszustw i nadużyć, (przykłady – warsztaty)
 • Postępowanie audytora zmierzające do zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnienia oszustw lub nadużyć;

4

4

8

Warsztaty – wykonywanie audytu

 • Planowanie zadania Audytowego.
 • Fazy audytu.
 • Wykorzystanie narzędzi audytora (LPP, KKW, KS, testy)
 • Raport z audytu wewnętrznego

-

16

16

Seminarium dyplomowe

 • Podsumowanie.
 • Pojęcie i rola audytu wewnętrznego w organizacji.
 • Standardy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.
 • Analiza ryzyka i planowanie w audycie wewnętrznym.
 • Wykonywanie audytu
 • Wybór tematyki pracy dyplomowej.
 • Warunki formalne tworzenia pracy dyplomowej.
 • Warunki organizacyjne tworzenia pracy dyplomowej.
 • Reguły komunikacyjne na linii student – promotor.
 • Kryteria zaliczenia pracy dyplomowej podczas egzaminu końcowego (obrona pracy).

8

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Podstawy przygotowania do egzaminów CIA i CGAP

 • Informacje ogólne o egzaminach.
 • Computer-based Testing - Certification Candidate Management System (CBT - CCMS)
 • Rejestracja w CCMS.
 • Opłaty egzaminacyjne.
 • Przebieg egzaminu – wyniki.
 • Zakres egzaminu CGAP. (Certified Government Auditing Professional®) – omówienie
 • Zakres egzaminu CIA. (Certified Internal Auditor ®)
 • Część I: Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i kontroli.
 • Część II: Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego
 • Część III: Analizy biznesowe i technologie informatyczne
 • Część IV: Umiejętności zarządzania organizacją

Szczegóły egzaminu CIA – pokazy.

8

-

8

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy UE

 • System zarządzania i kontroli funduszy unijnych.
 • Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej
 • Organizacja i zarządzanie projektem.
 • Weryfikacja i ocena procedur wewnętrznych opracowanych dla obsługi funduszy, analiza potrzeb w zakresie obsługi.
 • Kwalifikowalność poniesionych wydatków.
 • Zarządzanie projektem.

8

-

8

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy EBOR

8

-

8

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy Banku Światowego

8

-

8

Audyt (konsultacje i doradztwo) w zakresie sporządzania części ekonomiczno – finansowych prospektów emisyjnych dla firm wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi

8

-

8

Audyt w zakresie fuzji i przejęć

8

-

8

  W - Wykład   Ć - Ćwiczenia   R - Razem