Blok tematyczny obejmujący zagadnienia z audytu i kontroli wewnętrznej

Przedmioty i zagadnienia

W

Ć

R

Podstawowe pojęcia i definicje audytu, kontroli wewnętrznej i systemu kontroli wewnętrznej

e-learning

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera i audytora

  • Kodeks etyki audytora wewnętrznego
  • Komunikacja interpersonalna
  • Umiejętność prowadzenia rozmów
  • Komunikacja poznawcza
  • Wykrywanie kłamstw
  • Rozmowa właściwa
  • Asertywność

6

10

16

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

  • Uregulowania, zalecenia i wytyczne dotyczące systemu kontroli wewnętrznej.
  • Zasady wdrożenia audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
  • Kontrola wewnętrzna, jako narzędzie zarządzania organizacją.
  • Zadania kierownictwa w utrzymaniu systemu kontroli wewnętrznej
  • Zadania komórek kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

5

3

8

Analiza ryzyka

  • Polskie i wspólnotowe przepisy prawne regulujące zagadnienie analizy ryzyka. Standardy analizy ryzyka.
  • Identyfikacja ryzyka
  • Metody i techniki pomiaru ryzyka
  • Analiza i zarządzanie ryzykiem

8

8

16

Planowanie w audycie wewnętrznym

  • Formalne regulacje dotyczące planowania w audycie wewnętrznym
  • Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
  • Roczny plan audytu
  • Planowanie zadania, jako jedna z faz realizacji zadania audytowego

4

4

8

Metodyka pracy audytora wewnętrznego

  • Fazy zadania audytowego i program audytu.
  • Rodzaje technik przeprowadzania zadania audytowego
  • Dokumenty robocze i ich cechy
  • Akta audytu
  • Sprawozdanie z zadania audytowego

8

8

16

Metody próbkowania w audycie

  • Metody statystyczne.
  • Metody niestatystyczne
  • Standardy doboru próby
  • Techniki doboru próby
  • Wnioskowanie oraz interpretacja wyników

2

6

8

Audyt informatyczny

  • Cele audytu informatycznego.
  • Standardy audytu informatycznego.
  • Kodeks Etyki zawodowej audytora IT.
  • Technik komputerowego wspomagania audytu IT (CAATs)

8

-

8

Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw i nadużyć

  • Oszustwa i nadużycia
  • Klasyfikacja,
  • Statystyki
  • Procesy wykonywania audytu wewnętrznego nakierowane na wykrycie nadużyć i oszustw
  • Wskaźniki (flagi) oszustw i nadużyć, (przykłady – warsztaty)
  • Postępowanie audytora zmierzające do zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnienia oszustw lub nadużyć;

4

4

8

Warsztaty – wykonywanie audytu

  • Planowanie zadania Audytowego.
  • Fazy audytu.
  • Wykorzystanie narzędzi audytora (LPP, KKW, KS, testy)
  • Raport z audytu wewnętrznego

-

16

16

Seminarium dyplomowe

  • Podsumowanie.
  • Pojęcie i rola audytu wewnętrznego w organizacji.
  • Standardy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.
  • Analiza ryzyka i planowanie w audycie wewnętrznym.
  • Wykonywanie audytu
  • Wybór tematyki pracy dyplomowej.
  • Warunki formalne tworzenia pracy dyplomowej.
  • Warunki organizacyjne tworzenia pracy dyplomowej.
  • Reguły komunikacyjne na linii student – promotor.
  • Kryteria zaliczenia pracy dyplomowej podczas egzaminu końcowego (obrona pracy).

8

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Podstawy przygotowania do egzaminów CIA i CGAP

  • Informacje ogólne o egzaminach.
  • Computer-based Testing - Certification Candidate Management System (CBT - CCMS)
  • Rejestracja w CCMS.
  • Opłaty egzaminacyjne.
  • Przebieg egzaminu – wyniki.
  • Zakres egzaminu CGAP. (Certified Government Auditing Professional®) – omówienie
  • Zakres egzaminu CIA. (Certified Internal Auditor ®)
  • Część I: Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i kontroli.
  • Część II: Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego
  • Część III: Analizy biznesowe i technologie informatyczne
  • Część IV: Umiejętności zarządzania organizacją

Szczegóły egzaminu CIA – pokazy.

8

-

8

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy UE

  • System zarządzania i kontroli funduszy unijnych.
  • Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej
  • Organizacja i zarządzanie projektem.
  • Weryfikacja i ocena procedur wewnętrznych opracowanych dla obsługi funduszy, analiza potrzeb w zakresie obsługi.
  • Kwalifikowalność poniesionych wydatków.
  • Zarządzanie projektem.

8

-

8

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy EBOR

8

-

8

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy Banku Światowego

8

-

8

Audyt (konsultacje i doradztwo) w zakresie sporządzania części ekonomiczno – finansowych prospektów emisyjnych dla firm wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi

8

-

8

Audyt w zakresie fuzji i przejęć

8

-

8

  W - Wykład   Ć - Ćwiczenia   R - Razem