Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


 

Uczestnicy

 

Kierownicy jednostek kontrolujących.Kierownicy komórek kontroli w jednostkach kontrolujących (w urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, jednostkach organizacyjnych obsługujących organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej).Kontrolerzy zatrudnieni w komórkach kontroli w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, jednostkach organizacyjnych obsługujących organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej). Kierownicy jednostek kontrolowanych.Pracownicy jednostek kontrolowanych (jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej, urzędów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, innych podmiotów, którym zostały przekazane środki publiczne pochodzące z budżetu państwa lub zlecono realizację zadań publicznych, np. fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych).

 

Cel szkolenia 

 

Uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przepisów ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. Przybliżenie szczegółowych regulacji całkowicie „nowego” aktu prawnego w polskim porządku prawnym, w który po raz pierwszy po 1997 r. (na gruncie obowiązywania Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.) dokonano normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej.

 

Program szkolenia

 

 • Konieczność zmian w nowej ustawie.
 • Pojęcie kontroli zarządczej a kontrola funkcjonalna. Podstawowe funkcje kontroli. Przykłady.
 • Zakres podmiotowy regulacji w nowej ustawie.
 • Zdefiniowane pojęcia w ustawie (strony postępowania kontrolnego).
 • Oświadczenia o bezstronności. Wyłączanie kontrolera z kontroli.
 • Uprawnienia kontrolera.
 • Identyfikacja ryzyk przy planowaniu kontroli.
 • Przygotowanie kontroli i kryteria kontroli.
 • Jak poprawnie sprecyzować cel kontroli.
 • Środki dowodowe.
 • Przeprowadzanie kontroli w trybie zwykłym.
 • Przeprowadzanie kontroli w trybie uproszczonym.
 • Akta z kontroli i uprawnienia dostępu do akt.
 • Kryteria oceny kontroli. Mierniki kontroli.
 • Zasady oceniania. Projekt wystąpienia pokontrolnego a informowanie o wynikach kontroli.
 • Definicja nieprawidłowości.
 • Dokumentacja pokontrolna.

 

Prowadzący

 

Prawnik, audytor z uprawnieniami MBA, CGAP, CIA ( w trakcie), wieloletni praktyk oraz trener wielu szkoleń w zakresie audytu inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych w tym szczególnie w jednostkach będących beneficjentami środków unijnych. Wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych z zakresu audytu oraz kontroli.

 

Udział przyznaje

 

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

 

Miejsce realizacji

Wrocław, Al. Kromera, Quality System – Hotel Wrocław

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)  

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Zgłoszenie_udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie VAT

 

Kontakt

 

Sylwia Dąbrowska – Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 360 533| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................