Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

 

Niniejsze szkolenie kierowane jest do osób prowadzących audyt wewnętrzny i kontrolę prawidłowości zapisów księgowych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie i przedstawienie przykładowego planu audytu oraz mechanizmów kontrolnych stosowanych w księgowości. Ta część szkolenia ma zasadnicze znaczenie dla całego przedsięwzięcia szkoleniowego. Obejmować będzie zagadnienia dotyczące tworzenia takiego planu oraz omówienie jego elementów składowych, a także doboru odpowiednich metod kontroli.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione także najczęściej popełniane błędy dotyczące zapisów księgowych na płaszczyźnie:

- produkcji,

- ewidencji i wyceny zapasów,

- wyceny aktywów,

- wyceny pasywów,

- tworzenia sprawozdania finansowego,

- tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów,

W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź na kluczowe pytanie: „Jakie mechanizmy kontrolne należy stosować by skutecznie eliminować ryzyko zniekształceń zapisów księgowych?” W efekcie szkolenia uczestnik uzyska praktyczną wiedzę niezbędną do prawidłowego rozpoznawania błędnych zapisów księgowych oraz umiejętność samodzielnego określania obszarów ryzyka związanych z prezentowaniem błędnych danych w sprawozdaniu finansowym.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 

 - umiejętność przeprowadzania audytu ksiąg rachunkowych oraz sporządzania raportów z przeprowadzonego badania,

- podniesienie swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych  a także zdobycie nowej specjalizacji w kontroli rachunkowo – podatkowej, 

- zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, która pozwoli samodzielnie, skutecznie i profesjonalnie kontrolować prawidłowość zapisów księgowych w firmie,

- zdobycie wiedzy, która pozwoli na bardziej komfortową i efektywną pracę,

- uzyskania cennych materiałów szkoleniowych.

 

Program szkolenia:

 

 • przyjęte zasady (polityka) rachunkowości,
 • zmiana polityki rachunkowości oraz
 • błąd z lat ubiegłych w ujęciu księgowym,
 • znaczenie i zasady ujęcia księgowego zdarzeń po dniu bilansowym.
 • elementy dowodu księgowego,
 • akceptacja dowodu księgowego,
 • ujęcie dowodu księgowego w księgach rachunkowych. 
 • ustalanie kosztu nabycia zapasów,
 • ustalanie kosztu wytworzenia produktów,
 • wartość produkcji w toku,
 • wycena bilansowa zapasów,
 • odpisy aktualizujące wartość zapasów.
 • ustalanie wartości początkowej środka trwałego,
 • amortyzacja środka trwałego,
 • wycena środków trwałych na dzień bilansowy.
 • kryteria zaliczania nieruchomości do inwestycji,
 • wycena nieruchomości inwestycyjnej (model kosztu a model wartości godziwej – przesłanki i skutki wyboru),
 • przeklasyfikowanie nieruchomości do i z inwestycji.
 • istota i warunki ujęcia rezerwy,
 • wycena rezerw w różnych przypadkach (m.in. nagrody jubileuszowe, emerytalne i rentowe, urlopy wypoczynkowe, restrukturyzacyjne),
 • rezerwy a zobowiązania warunkowe (pozabilansowe).
 • przykłady typowych różnic przejściowych,
 • aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Prowadzący

 

Kandydatka na doradcę podatkowego (w lipcu  2011 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną  ds. Doradztwa Podatkowego złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego);

- absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – kierunek ekonomia menedżerska;

- szeroką wiedzę w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego zdobyła na studiach podyplomowych, jak również na kursach i szkoleniach, a także podczas pracy zawodowej w księgowości sporządzając sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe;

- doświadczenie zawodowe zdobywała również  odbywając praktyki zawodowe w organach podatkowych;

- posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości, a także prawa podatkowego;

- posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

 

Udział przyznaje

 

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych 

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

Pobierz_zgloszenie_.pdf

 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Oswiadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

 

Sylwia Dąbrowska-Inspektor ds. szkoleń
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36