Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


 

Odbiorcy szkolenia :

 

Członkowie kadry kierowniczej, w szczególności osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej lub zarządczej oraz zarządzanie działalnością kontrolną,  osoby kierujące komórkami audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, osoby odpowiedzialne za wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

 

 

Celem szkolenia :

 

 Jest omówienie zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym przedstawianych i promowanych przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway - COSO). Analogiczne do COSO rozwiązania są również wskazywane przez Ministra Finansów w Standardach kontroli finansowej kierowanych do jednostek sektora finansów publicznych. Skuteczne wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji zapewnia przejrzystość działania, pozwala na wykrycie i eliminację występujących w organizacji nieprawidłowości, identyfikację "słabych punktów", usprawnienie procesów etc., co w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności jej funkcjonowania.

W szczególności dowiedzą się Państwo - w oparciu o wykład oraz na bazie przykładów i case study:

 

 • jak identyfikować zagrożenia?
 • jakie elementy wpływają na funkcjonowanie organizacji?
 • jakie są rodzaje mechanizmów kontrolnych?
 • jak monitorować funkcjonowanie procesów?

 

 Osoba prowadząca :

 

Adam Chwalisz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Audytu Wewnętrznego. Posiada tytuły Certified Fraud Examiner (CFE) – Biegły ds. oszustw i nadużyć oraz Certified Government Auditing Professional (CGAP) – Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego wymienione w ustawie o finansach publicznych jako potwierdzające kwalifikacje audytora wewnętrznego. Posiada również tytuł audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych oraz zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Uczestniczył i nadzorował szereg misji audytorskich w ARiMR, a także realizował audyty zlecone w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, struktury organizacyjnej, wydatkowania środków UE i innych.

 

Program ramowy szkolenia: (2-dniowe - 16 godz. dydaktycznych)

COSO - Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym Zintegrowana koncepcja ramowa. Podstawowe pojęcia i regulacje związane z COSO, geneza powstania modelu. Przełożenie COSO na Standardy kontroli finansowej w sektorze publicznym.

         Środowisko wewnętrzne

Filozofia zarządzania ryzykiem, Apetyt na ryzyko Zarząd, Uczciwość i wartości etyczne, Podnoszenie kwalifikacji, Struktura organizacyjna, Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, Standardy zasobów ludzkich

 • Ustalanie celów

Cele strategiczne i operacyjne, Apetyt na ryzyko, Poziomy tolerancji ryzyka

 • Identyfikacja zdarzeń

Zdarzenia, Czynniki wpływające na zdarzenia, Techniki identyfikacji zdarzeń, Wzajemne zależności między wydarzeniami, Kategorie zdarzeń, Wyróżnianie ryzyk i szans

 • Ocena ryzyka

Ryzyko wewnętrzne i nieodłączne, Ustalanie prawdopodobieństwa i wpływu, Źródła danych, Techniki oceny, Zależności między zdarzeniami

 • Reakcja na ryzyko

Ocena możliwych reakcji, Wybrane reakcje

 • Identyfikacja zdarzeń

Praca w grupach – dyskusja i prezentacja opracowań

 • Działania kontrolne

Integrowanie z reakcją na ryzyko, Rodzaje działań kontrolnych, Polityki i procedury kontrolne w systemach informacyjnych, Działania odpowiadające specyfice jednostki

 • Informacje i komunikowanie

  Przepływ informacji, Komunikacja pozioma i pionowa, kanały komunikacyjne

 • Monitorowanie

Monitorowanie bieżące, Odrębne oceny (audyt wewnętrzny), Zgłaszanie  nieprawidłowości 

 

Pobierz_zgloszenie..pdf

 

Jeżeli Państwo korzystacie ze zwolnienia z podatku VAT prosimy o wypełnienie załącznika oświadczenia VAT dostępnego poniżej:

 

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

Miejsce: Warszawa

 

Kontakt bezpośredni Sylwia Dąbrowska

 

e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

 

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36