Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Członkowie kadry kierowniczej, w szczególności osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej lub zarządczej oraz zarządzanie działalnością kontrolną,  osoby kierujące komórkami audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, osoby odpowiedzialne za wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Cel szkolenia

Jest omówienie zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym przedstawianych i promowanych przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway - COSO). Analogiczne do COSO rozwiązania są również wskazywane przez Ministra Finansów w Standardach kontroli finansowej kierowanych do jednostek sektora finansów publicznych. Skuteczne wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji zapewnia przejrzystość działania, pozwala na wykrycie i eliminację występujących w organizacji nieprawidłowości, identyfikację "słabych punktów", usprawnienie procesów etc., co w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności jej funkcjonowania.

Elementy szkolenia

  • jak identyfikować zagrożenia?
  • jakie elementy wpływają na funkcjonowanie organizacji?
  • jakie są rodzaje mechanizmów kontrolnych?
  • jak monitorować funkcjonowanie procesów?

Program szkolenia

Wprowadzenie do COSO:

Pojęcie i geneza modelu kontroli wewnętrznej. Inne systemy kontroli wewnętrznej – INTOSAI, CoCo, kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Elementy Coso.

 

Środowisko wewnętrzne

Etyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje zawodowe, definiowanie procesów i struktury organizacyjnej, delegowanie uprawnień, znaczenie i rola Zarządu.

 

Cele i zarządzanie ryzykiem

Filozofia zarządzania ryzykiem. Misja organizacji. Ustanowienie celów. Identyfikacja ryzyka, pomiar (analiza) ryzyka, dokumentacja – rejestry ryzyka. Zarządzanie ryzykiem – sposoby reakcji na ryzyko, uczestnicy, role zarządu, role audytora.

 

Mechanizmy kontroli

Rodzaje mechanizmów kontrolnych, podział obowiązków projektowanie procedur i innych regulacji wewnętrznych, mechanizmy  kontroli systemów informatycznych.

 

Informacja i komunikacja

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kanały komunikacyjne, wymagania jakościowe dotyczące informacji.

 

Monitorowanie i ocena

Bieżący monitoring, odrębne oceny, zapobieganie, wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości.  Wymagania dotyczące ustanowienia zasad monitorowania – kluczowe trudności. Rola audytu wewnętrznego.

Prowadzący

Ekspert PIKW– certyfikat AW wydany przez MF, CGAP, CFE oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

Udział przyznaje

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

  • Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

     

    (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału