Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

Kadra kierownicza

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności  i pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowego wymiaru współczesnego  realizowania zadań – współpracy na różnych poziomach, zgodnie ze światową  konwencją „ zespół bohaterem dnia”; podniesienie efektywności  działania w kontaktach na różnych poziomach, wspierających kulturę organizacji, przekładających się na wizerunek ; rozpoznanie własnych preferencji osobowościowych przydatnych w budowaniu relacji i tworzeniu więzi; nauka światowych  trendów skutecznych i sprawnych zachowań (parametry werbalne, niewerbalne i pozawerbalne), wspierających osiąganie celów w działaniach procesowych i projektowych; budowanie więzi opartych na perswazji, sprzyjających efektywnej współpracy i motywacji; skuteczne przeprowadzanie odbiorców przez stan emocjonalny – podstawowy wymiar kontaktów; wykształcenie  efektywnych działań nastawionych na sprawną i skuteczną  współpracę oraz motywację; utrwalenie narzędzi wspierających relacje międzyludzkie, zmotywowanie do działania w sytuacjach stresujących i czasach zmian, wykształcenie asertywnych postaw w procesie  kontaktów międzyludzkich, rozwój  kompetencji zawodowych ukierunkowanych na poprawę kultury słowa i gestu.

Program szkolenia

 • Otoczenie zewnętrzne i wynikające z tego potrzeby dostosowania i akceptowania zmian.
 • Blok psychologiczny zmierzający do wytworzenia atmosfery zaangażowania i współpracy.
 • Rozpoznanie  predyspozycji  osobowościowych każdego z uczestników na tle zespołu:
 •  Kompetencje zespołowe XXI wieku:
 • Zarządzanie sobą w czasie – uwarunkowania efektywnego wykonywania zadań w czasach zmian:
 • Czym różni się grupa od  zespołu.
 • Istota i cechy zespołu:
 • Filary efektywnego zespołu.
 • Jedenaście obszarów efektywnego zespołu – najmocniejsze i najsłabsze ogniwa.
 • Etapy rozwoju zespołu – zaangażowanie i efekty.
 • Komunikacja w zespole :
 • Relacje międzyludzkie w zespole:
 • Synergia w pracy zespołowej:
 • Asertywne zachowania   zespołowe;
 • Rola lidera w zespole:
 • Inteligencja racjonalna i emocjonalna w pracy zespołowej.
 • Aspekty motywujące:
 • Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie problemów - sposoby podejścia.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Wolne wnioski. Wręczenie certyfikatów potwierdzających podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Forma:

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik ( praktyczne sesje, odgrywanie ról, gry, testy, rozmowy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).

Uczestnicy przy udziale Trenera wypracowują rozwiązania  dostosowane do potrzeb, przydatne w pracy zawodowej, sprzyjające zmianie postaw i  efektywnych zachowań.

Szkolenie dopasowane i modyfikowane w zależności od potrzeb firmy i uczestników. Trener dostępny dla uczestników celem weryfikowania indywidualnych spraw i udzielania porad przydatnych w codziennej pracy.

Prowadzący

Konsultant, doradca, praktyk(dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), z ugruntowanym przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z wieloletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich (również w korporacji ogólnopolskiej na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ) i edukacyjnej na wyższych uczelniach.

Przygotowanie merytoryczne potwierdzone kilkoma dyplomami (ekonomia, psychologia, zarządzanie na świecie) wyższych uczelni  (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i  kilkunastoma certyfikatami ,również z udziałem  tzw. „guru światowego zarządzania”.  Certyfikowany Human Resources Manager.

Autorka kliku książek, ( w tym miedzy innymi: „Vademecum skutecznego działania”„ „Sukces wyborczy i zawodowy”,), ponad 200 publikacji ( dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, zarządzania, efektywnego działania etc.)

Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych 

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

Pobierz_zgloszenie.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

Kontakt

Sylwia Dąbrowska-Inspektor ds. szkoleń
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36