Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy:

Oferta jest skierowana do osób pracujących w komórkach  związanych z  pozyskiwaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji oraz  ich ochroną  w  organizacji (przedsiębiorstwa), a także  tych  osób - menedżerów i  pracowników, którym  może  być w ich  pracy przydatna  co najmniej podstawowa  znajomość współczesnych  metod  działania  wywiadu i szpiegostwa  gospodarczego i innych źródeł informacji , jako narzędzi  w walce  konkurencyjnej na rynku .

 

Celem szkolenia:

 • wykazanie znaczenia  informacji  w  biznesie jako  nabierającego na znaczeniu elementu  determinującego  utrzymywanie się na rynku, osiągania przewagi konkurencyjnej i  sukcesu  gospodarczego,
 • wskazanie na asymetrię informacji jako czynnik patologii i torbulencji w obrocie gospodarczym,
 • przedstawienie w podstawowym zakresie  problematyki  metod działania wywiadu  i szpiegostwa gospodarczego,
 • przedstawienie  podstawowych  zasad i wymogów  dotyczących  ochrony tzw. informacji wrażliwych w organizacji (przedsiębiorstwie) oraz
 • zapoznanie  uczestników szkolenia z  podstawowymi uwarunkowaniami  prawnymi

      i gospodarczymi  związanymi   z  zarządzaniem informacjami , z uwzględnieniem

      Polski jako członka Unii  Europejskiej.      

 

Efekty:

 • wzbogacenie  i utrwalenie wiadomości  pogłębiających świadomość znaczenia 

          w obrocie gospodarczym   pozyskiwania, wykorzystywania  i ochrony  informacji

 • wzrost  kompetencji  zawodowych w zakresie   pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania  informacji  gospodarczych ,  służących przetrwaniu i rozwojowi  organizacji (przedsiębiorstwa) na  rynku ,
 • wzrost kompetencji zawodowych w zakresie  zapewniania  organizacji (przedsiębiorstwu)  bezpieczeństwa  informacji  i   wiedzy  jako zasobów determinujących  powodzenie   w walce konkurencyjnej,  przetrwanie i rozwój  na współczesnym rynku, a tym samym
 • poprawa  efektywności  i bezpieczeństwa  działania  organizacji (przedsiębiorstwa).  

 

Osoba prowadząca:

Jan Luberadzki  jest  ekonomistą, absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też  podyplomowe studia  służby zagranicznej. Posiada długoletni  staż  pracy w zarządzaniu działalnością  gospodarczą  w kraju  i zagranicą, w tym w  firmach niemieckich w branży  energetycznej. Posiada  też wieloletnie doświadczenie pracy   w nadzorze  właścicielskim, w tym bankowym. Aktualnie pracuje jako niezależny ekspert  i biegły sądowy z zakresu ekonomii i finansów oraz   jako  ekspert  funduszy europejskich, wspierających  przedsiębiorczość . Od  wielu  lat zajmuje się  problematyką   bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym   z zarządzaniem informacjami gospodarczymi  i    współpracuje  w tym zakresie    m.in. z  Polskim Instytutem   Dyrektorów,   Institute  for  International Research i   firmą   JWS  Consulting. Opublikował   też  szereg  artykułów  z tego zakresu   na łamach   „Przeglądu Corporate  Governance”, kwartalnika wydawanego przez Polski Instytut Dyrektorów, przeznaczonego głównie dla  spółek  publicznych. 

 

 

 

Program ramowy szkolenia: (2-dniowe – 14 godz. dydaktycznych)

 

 • Cechy charakterystyczne współczesnej, tzw.  „trzeciej  fali” rozwoju cywilizacji

     informatycznej

 

 • Podstawowe  regulacje prawne obrotu informacjami gospodarczymi  w  Europie i w Polsce

 

 • Asymetria informacji jako czynnik patologii i turbulencji we współczesnej gospodarce

 

 • Współczesny wywiad i szpiegostwo gospodarcze- rola i metody działania

 

 • Źródła i  metody pozyskiwania  informacji

 

 • Metoda monitorowania otoczenia – strategia czuwania

 

 • Metoda „benchmarkingu”

 

 • Wywiadownie gospodarcze jako  źródło informacji o partnerach gospodarczych

 

 • Agencje ratingowe , biura informacji  gospodarczej  i inne  źródła i narzędzia pozyskiwania informacji  służących   identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom

 

 • Ochrona informacji wrażliwych jako jeden z elementów  bezpieczeństwa organizacji (przedsiębiorstwa)

 

 • Organizacja  służby wywiadu  gospodarczego w organizacji  (przedsiębiorstwie)

 

 • Wybrane aspekty  zarządzania i  ekonomii informacji w organizacji (przedsiębiorstwie)   

 

 • Polityka bezpieczeństwa informacyjnego w  organizacji (przedsiębiorstwie)

 

 

 

Pobierz zgłoszenie Pobierz zgłoszenie (114.56 KB 2010-09-14 11:23)

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka
(022) 654 10 44 | fax (022) 620 94 36
e-mail:  j.kobialka@pikw.pl