Warszawa4200.0018-11-2021 - 07-12-202116-11-2021 53
Absolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
Opis i cel

Uczestnicy

Pracownicy komórek bezpieczeństwa informacji i audytorzy wewnętrzni planujący przeprowadzanie audytu systemów informacyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie trybu realizacji audytu informacyjnego, obejmującego kwestie związane audytem wybranych obszarów IT organizacji, bezpieczeństwo informacji (wg. Norm bezpieczeństwa serii ISO/IEC 27000) oraz audyt procesów informatycznych.

Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z teoretycznymi i praktycznymi zasadami przygotowania i przeprowadzania audytu informacyjnego w organizacji.

 

Absolwent uzyskuje: 

 • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 • Prawo wpisu na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiWbezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  20 punktów.  

 

Kadra

Trener I -  od 2008 r. kieruje Wydziałem Audytu Systemów Informatycznych w agencji rządowej, Specjalista audytu systemów informatycznych oraz specjalista ds. kontroli wewnętrznej realizujący zadania dla Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz kilku innych firm sektora prywatnego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (spec. inżynieria oprogramowania) oraz Politechniki Opolskiej (spec. bazy danych i sieci). Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Audyt systemów informatycznych. Certyfikowany inżynier bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Realizował zadania w organizacjach takich jak np: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie (w charakterze rzeczoznawcy), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Agencja Płatnicza (ARiMR) i wielu innych. Ponadto doświadczony trener i wykładowca na Uczelniach Wyższych z tematyki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, oszustw i nadużyć w organizacjach oraz bezpieczeństwa informacyjnego.

 

Trener II - od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Na co dzień pracuje jako główny specjalista ds. bezpieczeństwa w jednej z agencji rządowych oraz jest niezależnym konsultantem, specjalistą ds. bezpieczeństwa IT, audytorem systemów IT, CISSO (Certified Information Systems Security Officer), audytorem wiodącym jednej z jednostek certyfikacyjnych w zakresie ISO 27001. Od 2003 roku jest redaktorem naczelnym portalu związanego z bezpieczeństwem i audytem IT oraz trenerem PIKW prowadzącym szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT. Dodatkowo jest też biegłym sądowym z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu IT i sieci komputerowych, członkiem ISACA (Information Systems Audit and Control Association), ISSA (International Security Systems Association), Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Sekcji Bezpieczeństwa Informacji, Sekcja Informatyki Sądowej), Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT (Boston IT Security Review, Hakin9, XPLOIT, Controlling) oraz wykładowcą współpracującym z kilkoma wyższymi uczelniami w Polsce.

 

Trener III - Praktyk, prowadzący szkolenia i kursy w obszarze audytu IT w ramach działalności edukacyjnej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Wykładowca na kilku uczelniach wyższych. Koordynator zadań audytowych w obszarze IT w domenach: architektura, projekty, utrzymanie, rozwój, bezpieczeństwo, ryzyko. Ostatnie dziesięć lat jako audytor IT związany z dużymi organizacjami sektora prywatnego i publicznego. Inżynier informatyk. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji (m.in. jako administrator IT oraz osoba odpowiedzialna za projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa IT). Prelegent na konferencji SEMAFOR.W kręgu zainteresowań tematyka związana z GRC (Governance, Risk management and Compliance).

 

Program kursu

I Moduł 18-19.11.2021r.

Dzień 1. 

Modele kontroli w obszarze IT

 

 • COSO Enterprise Risk Management – kontrola wewnętrzna jako proces
 • Zasady, koncepcje i słownictwo wykorzystywane w normach serii ISO 27000
 • Kontrola Technologii Informacyjnej – cele kontrolne i wskazówki dla audytorów wg. Standardu COBIT
 • Wytyczne audytu i kontroli systemów informatycznych pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych

 

Dzień 2. 

Zarządzanie ryzykiem obszaru IT

 

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • Istota ryzyka w systemach informatycznych
 • Identyfikacja ryzyka
 • Techniki szacowania ryzyka informatycznego
 • Monitorowanie poziomu ryzyka w IT
 • Risk-based audit – wykorzystanie analizy ryzyka do budowania rocznego planu audytu

 

II Moduł 22-23.11.2021r.

Dzień 1. 

Metodyka realizacji audytu informatycznego 

 

 •  Rozszerzenie Modułu 1 w zakresie zajęć praktycznych
 •  Ćwiczenia, case study, zadania punktowane, etc.

 

Dzień 2.

Realizacja audytu bezpieczeństwa informacji

 

 • Praktyczny aspekt analizy ryzyka w zarządzaniu
 • Przegląd Polityka bezpieczeństwa i procedury
 • Badanie wypełniania zasad klasyfikacji informacji
 • Zasady i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji – weryfikacja
 • Badanie świadomości roli bezpieczeństwa informacji

 

III Moduł 02-03.12.2021r.

Dzień 1. 

Audyt procesów informatycznych

 

 • Zdarzenia, incydenty, problemy
 • Ciągłość biznesu/ odtwarzanie po katastrofie/awarii
 • Analiza wpływu na biznes (Business Impact Analysis).
 • Krytyczność procesów i usług informatycznych
 • Scenariusze odtwarzania obszarów
 • Zarządzanie projektem w realizacji biznesu
 • Zarządzanie zmianami – weryfikacja budżetu, kontrola zarządzania, jakością, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w projekcie, optymalizacja wydajności procesów
 • Praktyki zarządzanie projektem zgodnie z metodologią PRINCE II – wprowadzenie 

 

Dzień 2. 

Audyt procesów wspomagających realizację obszaru IT

 

 • Audyt Business Continues Management (BCM audit)
 • Audyt usług świadczonych przez strony trzecie (Outsourcing audit)
 • Audyt procesów zakupowych w obszarze IT
 • Techniki informatyki śledczej (computer forensics)

 

IV Moduł  06.12.2021r.

Praktyczne aspekty audytu informatycznego

 

 • Planowanie audytu informatycznego
 • Program audytu, techniki gromadzenia dowodów, próbkowanie i dokumentowanie wyników z audytu IT
 • Wywiady, listy kontrolne, kwestionariusze samooceny wykorzystywane w audycie IT
 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy audytora
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Audyt infrastruktury sieciowej

Przyjęte w kursie założenia programowe mogą być przedstawione w zamkniętej grupie pracowników organizacji z uwzględnieniem specyficznych wymagań procedur i procesów organizacji. 

 

Repetytorium i egzamin 07.12.2021r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne 

 

Materiały udostępniane w trakcie szkolenia

 • Prezentacje wykładowców w formie papierowej
 • Materiały w formie elektronicznej na platformie e-learningowej

Absolwenci uzyskują 

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 • 12 punktów  CPE

 

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

 

Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu Audytora Systemów Informatycznych I stopnia wraz z wpisem na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.  

 

 

Uczestnictwo w kursie

Pełen kurs: 4200 zł netto/os

 

Cena obejmuje: zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat i serwis konferencyjny (dwie przerwy kawowe i obiad), nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Zgłoszenie udziału

Koszt uczestnictwa w  poszczególnych modułach oraz warunki udziału w kursie zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oswiadczenie_VAT.pdf 

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Kontakt

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................