George Georgiou: Dyrektor generalny ds. audytów finansowych w greckim Ministerstwie Finansów oraz (z urzędu) Przewodniczący Komitetu ds. Koordynacji Audytu.

Temat: Krytyczne aspekty audytu podmiotów publicznych w okresie niedoboru funduszy.


 

 

 

Dr George Georgiou jest Dyrektorem Generalnym audytu finansowego Ministerstwa Finansów Grecji oraz byłym Przewodniczącym Komitetu Koordynacji Audytu Otrzymał tytuł doktora w dziedzinie planowania gospodarczego Uniwersytetu Strathclyde w Wielkiej Brytanii. Jest certyfikowanym audytorem sektora państwowego, certyfikowanym audytorem wewnętrznym i akredytowanym kontrolerem jakości audytu. Pracował w Głównym Urzędzie Rachunkowym Ministerstwa Finansów w departamentach odpowiedzialnych za budżetowanie, monitoring i nadzór wydatków.

W 2003 roku został mianowany Przewodniczącym Komitetu Budżetu Rady Europejskiej w czasie greckiej prezydencji Unii Europejskiej. Był ekspertem krajowym do spraw budżetu i kontroli finansowej w Generalnej Dyrekcji ds. Budżetu w Komisji Europejskiej. W latach 2011-2018 pracował na stanowisku audytora wewnętrznego w Europejskiej Agencji Obrony w Brukseli, gdzie odpowiadał za wszystkie audyty.

Za swoją pracę na rzecz Głównego Urzędu Rachunkowego otrzymał nagrodę specjalną. Jest autorem książki na temat europejskich finansów i budżetowania oraz artykułów w prasie międzynarodowej i europejskiej.

 

Dr George Georgiou is Director General of Financial audits within the Ministry of Finance, Greece and (ex officio) Chairman of the Audit Coordination Committee. He holds a Ph D in the field of economic planning from Strathclyde University, U.K. He is a Certified Government Audit Professional, Certified Internal Control Auditor and Accredited Audit Quality Reviewer, He has served in the General Accounting Office of the Ministry of Finance, in departments responsible for budgeting, monitoring and supervising spending.

In 2003 he was appointed Chairman of the European Council’s Budget Committee during the Hellenic Presidency in the European Union. He has served as National Expert in the General Directorate of Budget within the European Commission on budgetary and financial control issues. From 2011-2018 he held the position of Internal Auditor in the European Defense Agency in Brussels, responsible for all audits.

For his services to the General Accounting Office he has been honored with a special award. He is the author of a book on European Finance and Budgeting while he has published several articles in International and European Journals.