k._kwiatkowski_ Karol Kwiatkowski: Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym w jednym z ministerstw, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny. Doświadczenie w kontroli, monitorowaniu realizacji projektów, analizie ryzyka, ocenie kontroli zarządczej. 

Temat: Audyt bezpieczeństwa informacji i kontrola systemów teleinformatycznych jako elementy przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w sektorze publicznym.


 

 

 

Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym w jednym z ministerstw, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny. Doświadczenie w kontroli, monitorowaniu realizacji projektów, analizie ryzyka, ocenie kontroli zarządczej. 

 

Temat: Audyt bezpieczeństwa informacji i kontrola systemów teleinformatycznych jako elementy przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w sektorze publicznym.

 

Rozwinięcie: Waga informacji w urzędzie. Organizacja audyt bezpieczeństwa informacji oraz współpraca audytu z IOD. Organizacja kontroli systemów teleinformatycznych w jednostkach podległych lub nadzorowanych.

 

Director of Internal Audit in one of the ministries. Internal Auditor for over 10 years. Experienced in audit, project monitoring, risk analysis, internal controls evaluation.
 
Topic: Information security audit and IT systems controls as prevention measures against abuse and fraud in the public sector.
 
Content: Importance of information in the office. Organisation of information security audit and co-operation between the audit and Personal Data Protection Officer. Organisation of IT systems audit in subsidiary or supervised units.