Warszawa4800.0016-11-2021 - 08-12-202112-11-2021 19
Absolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
Opis i cel

 

 Absolwenci otrzymują:

 

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych kwalifikacji audytora wewnętrznego, zgodnych z wymaganiami Polskiej Klasyfikacji.
 • Prawo wpisu na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  20 punktów.     

 

Osoby prowadzące

Eksperci PIKW

Noty biograficzne prowadzących kurs  są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt a.litwinowa@pikw.pl

 

 

Program kursu

MODUŁ I 16-17.11.2021 r.

 

Psychologiczne aspekty zawodu audytora 

 

Cel:

Poznanie własnych wewnętrznych zasobów (określenie mocnych stron i obszarów rozwoju) w zakresie komunikacji w trakcie rozmów kontrolnych. Doskonalenie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych. Zapoznanie z podstawowymi technikami asertywności. Odkrycie własnego stylu reakcji na konflikt. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Określenie swojej roli w zespole.

 

 • Predyspozycje osobowe audytora: kwalifikacje, standardy
 • Portret idealnego pracownika audytu wewnętrznego
 • Profil audytora wewnętrznego
 • Umiejętność komunikowania się
 • Akceptacja siebie i innych
 • Zachowanie asertywne, uległe i agresywne
 • Kodeks etyki audytora - Warsztaty i ćwiczenia praktyczne.

 

Kontrola i audyt wewnętrzny

 

Cel:
Zapoznanie uczestników ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania.

 

Przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli wewnętrznej w organizacji. 

 

 • System kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny
 • Miejsce Audytu Wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Misja Audytu Wewnętrznego
 • Międzynarodowe Standardy (IIA, ISACA, INTOSAI)
 • Materiały i Wytyczne IIA-UK (np. Samoocena Ryzyka i Kontroli); lekcje wynikające z raportów COSO,       
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Oszustwa pracownicze

 

MODUŁ II 22-23.11.2021 r.

 

Metodyka audytu wewnętrznego

 

Cel:

Pokazanie miejsca oraz roli i zadań audytu wewnętrznego.

 

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką audytu, jego misją i rolą wewnętrznego doradcy w organizacji. Przedstawienie, jak w praktyce stosować międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i kontroli oraz polskie uregulowania obowiązujące w sektorze finansów publicznych. Promowanie kultury i etycznego postępowania w zawodzie, niezależność audytora, zasady etyki zawodowej.

 

1. Organizacja Departamentu Audytu Wewnętrznego.

2. Organizacja pracy w DAW,

 •  planowanie audytów,
 •  przygotowanie audytu,
 •  listy punktów pomocniczych / kwestionariusz audytora, ICQ’s,
 •  przeprowadzanie audytów,
 •  raport poaudytowy,
 •  czynności poaudytowe (monitoring),
 •  czynności DAW poza audytami,
 •  metody statystyczne w AW (próbkowanie).

 

3. Kadra audytorska, charakterystyka/cechy audytora, określenie preferencji zawodowych, moralnych i    psychicznych.

4. Planowanie audytu, jako podstawa jego efektywności.

5. Technika prowadzenia badań audytowych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowawczego i etapu poaudytowego.

6. Rola Audytu Wewnętrznego w wykrywaniu oszustw.

7. Okresowa ocena działalności Audytu Wewnętrznego.

8. Przykładowe zadanie audytowe – warsztaty.   

 

MODUŁ III  25-26.11.2021 r.

 

Audyt systemów informatycznych

 

Cel:

Przedstawienie podstawowych pojęć oraz rodzajów audytu zagadnień informatycznych. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi rodzajami audytu informacyjnego oraz podstawowymi rodzajami  mechanizmów kontrolnych stosowanych w IT. Identyfikowanie czynników ryzyka oraz mechanizmów kontroli towarzyszących realizacji procesów biznesowych.  

 

 •  Rola Działu Audytu Wewnętrznego we wdrażaniu systemów informatycznych
 •  Komputerowo wspomagane techniki audytowe (tzw.: CAAT’s)
 •  Zagrożenia towarzyszące procesom biznesowym wspomaganym technologią informatyczną
 •  Oszustwa i nadużycia dokonane przy wykorzystaniu IT
 •  Międzynarodowe standardy i wytyczne bezpieczeństwa informacji
 •  Rola audytu informatycznego w procesach zarządzania ryzykiem
 •  Audytowanie na zasadzie uwzględniania ryzyka (risk based auditing)
 •  Międzynarodowe standardy przeprowadzania audytu informatycznego
 •  Audyt a bezpieczeństwo systemów informatycznych  

 

MODUŁ IV  06-07.12.2021 r.

 

Sprawozdanie finansowe i dokumenty księgowe

 

Cel:
Prezentacja zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych w kontekście audytu wewnętrznego.

 

W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie miejsce i rola sprawozdawczości finansowej w ocenie efektywności działalności gospodarczej. Dokonana zostanie systematyczna analiza księgowa i finansowa elementów sprawozdania finansowego oraz trybu jego sporządzania i zatwierdzania wraz z uwzględnieniem odpowiedzialności za poszczególne etapy. Szczegółowej analizie zostaną poddane metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływającej na sprawozdawczość finansową. Znajomość technik oszustw księgowych wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy księgowych i audytorów. 

 

1. Sprawozdanie Finansowe, jego istota i podstawowe elementy, zasady rachunkowości:

 •     Podstawy prawne rachunkowości
 •     Wyznaczenie poziomu istotności oraz oszacowanie ryzyka nieodłącznego, przeoczenia    
 •     Audyt Sprawozdania  Finansowego   

 

Repetytorium i egzamin  08.12.2021 r.

 

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne 

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

 

Pełen kurs: 4800 zł *

Cena obejmuje: zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat i serwis konferencyjny (dwie przerwy kawowe i obiad), nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Koszt uczestnictwa w poszczególnych modułach oraz warunki udziału w kursie zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

*Udział w całym kursie – stawka zwolniona z podatku VAT. Udział w wybranych modułach doliczony podatek VAT ( 23%)

 

Zgłoszenie udziału

 

Pobierz Zgłoszenie udziału

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Kontakt

Anastazja Litwinowa 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40|533-606-007 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................

Audyt wewnętrzny | Kontrola wewnętrzna