Warszawa4200.0007-09-2020 - 29-09-202004-09-2020 96
Absolwent uzyskuje Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
Opis i cel

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących  w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy zespołowej w komórce kontroli wewnętrznej i prowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.  Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji   do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:

 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Ponadto zapewniamy  ugruntowanie wiedzy odnośnie obowiązujących standardów i modeli systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji oraz wynikających  z  nich zakresów zadań  kontrolerów wewnętrznych.

W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy całego procesu planowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

Absolwenci kursu, po zaliczeniu egzaminu, otrzymują:

 

 

Osoby prowadzące

Osoby prowadzące

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Ekspert PIKW Prawnik, manager, wieloletni audytor, uprawnienia: CIA, CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów. Absolwent MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa.
Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 

Beata Stępniak-Furkałowska  współwłaściciel firmy doradczej; Absolwentka  wydziału resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja psychologiczna). Praktyk, Mistrz  i Trener Sztuki NLP; Certyfikowany trener metody T.C.I.; wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Wykłada przedmiot: „Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmów audytorskich”.

 

Marek Dejneka Certyfikat MF, wieloletni kontroler i audytor posiadający bogate doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych.

 

Adam Kuczyński  od wielu lat zajmuje się bezpieczeństwem IT i ochroną informacji, audytor IT, ISO 27001, na co dzień Naczelnik Wydziału Audytu Systemów Informatycznych w jednej z największych agencji rządowej.

 

Wojciech Werra - ekonomista. Od 2001 r. zawodowo związany z audytem wewnętrznym i zewnętrznym. Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA – Certified Information Systems Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Współautor książki „Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego”. Przeprowadził wiele projektów audytowych dla różnych organizacji, np. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Grupa EDF Polska. Doświadczony trener z zakresu metodyki realizacji audytu wewnętrznego, audytu informatycznego oraz kontroli wewnętrznej, statystyki w audycie oraz analizy ryzyka.

 

Grzegorz Zieliński p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w ARiMR,  posiadający wieloletnie doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego,  w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowców.

 

Program kursu

Program kursu

MODUŁ I  7-8 września 2020 r.

Kontrola jako narzędzie zarządzania

Dzień 1

Rola kontroli wewnętrznej w organizacji

 • terminologia
 • funkcje kontroli
 • cele kontroli

Zasady w postępowaniu  kontrolnym

 • formy i rodzaje kontroli
 • kontrola, audyt, nadzór – podobieństwa i różnice

Standardy w zakresie kontroli

 • wytyczne dla stosowania standardów INTOSAI
 • pojęcie kontroli zarządczej
 • standardy etyki

Organy kontroli zewnętrznej i ich uprawnienia

Dzień 2

Organizacja komórki kontroli wewnętrznej

 • umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
 • określenie podstaw działania komórki kontroli wewnętrznej
 • zasady niezależności i obiektywizmu
 • regulamin kontroli jako podstawa działania

Planowanie w kontroli

 • zasada planowości działania
 • plan działania komórki kontroli
 • zasady tworzenia rocznego planu kontroli
 • analiza ryzyka w planowaniu

MODUŁ II 14-15 września 2020 r.

Dobór próby i kontrola systemów informatycznych

Dzień 1

Metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej

 • Podstawowe pojęcia, metody dobru próby
 • Modele losowania stosowane w badaniu reprezentatywnym z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
 • Dobór próby w badaniu systemu kontroli wewnętrznej (próbkowanie wg atrybutów metodą stałej próbki; próbkowanie wg atrybutów metodą sekwencyjną; próbkowanie  wykrywające)
 • Dobór próby w badaniach wiarygodności (próbkowanie wg prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości, metody
 • próbkowania wg. zmiennych)

Dzień 2

Kontrola systemów informatycznych

Standardy audytu i kontroli systemów informatycznych

 • Wprowadzenie do standardów i norm (COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001)
 • Zarządzanie sieciami i systemami
 • Zarządzanie kontrolą dostępu
 • Pozyskiwanie, rozwój oraz utrzymanie systemów
 • Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania
 • Kontrola legalności
 • Informatyka śledcza

 

MODUŁ III  21-22 września 2020 r.

Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z

Dzień 1

Tryb przeprowadzania kontroli

 • upoważnienie a zakres badania
 • etapy procesu kontrolnego
 • zasady w postępowaniu kontrolnym
 • analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego

Techniki kontrolne

 • podejście kontrolne
 • rodzaje technik i testów
 • analiza i potwierdzanie danych źródłowych

Dokumentowanie czynności kontrolnych

 • cechy informacji
 • rodzaje dowodów
 • sposoby  zabezpieczania dowodów
 • prowadzenie akt kontroli

Sprawozdawczość

 • rejestrowanie faktów - protokół kontroli
 • przedstawianie wyników kontroli – wystąpienie pokontrolne
 • tryb odwoławczy
 • formułowanie ocen i zaleceń
 • postępowanie w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw 

Dzień 2

Warsztaty –prowadzenie kontroli w obszarze środków trwałych/ prowadzenie kontroli w systemie zakupów/kontrola procesu inwestycyjnego:

 • Ustalenie celu kontroli.
 • Etapy kontroli 
 • Narzędzia kontroli.
 • Obiekty kontroli.
 • Ustalenie dokumentów do sprawdzenia.

Arkusz ustaleń

 

MODUŁ IV 28 września 2020 r.

Autoprezentacja i profil kontrolera
Psychologiczne aspekty w zawodzie kontrolera predyspozycje pracownika kontroli wewnętrznej
Umiejętność komunikowania się
Typy zachowań w relacjach kontrolujący-kontrolowany

 

Repetytorium i egzamin 29 września 2020 r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne 

Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu Kontrolera Wewnętrznego I stopnia wraz z możliwością wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.  

Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia i za jego ukończenie przyznawane jest 20 punktów.

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

Pełen kurs: 4200 zł netto/os

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, obiady i serwis kawowy oraz przy wyborze opcji z noclegiem pełne, całodzienne wyżywienie

 

Zgłoszenia udziału

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 

e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................