on-linedla średnio-zaawansowanych1190.0028-02-2024 - 29-02-202427-02-2024 5

Wprowadzając kontrolę zarządczą ustawodawca miał na celu usprawnienie modelu zarządzania w sektorze publicznym, poprzez ewolucyjne odchodzenie od biurokracji w kierunku modelu menedżerskiego. Czy tak jednak jest to powszechnie rozumiane ?

Uczestnicy

Szkolenie w formie warsztatów skierowane jest do kierowników jednostek samorządowych oraz pracowników odpowiedzialnych za  funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach  samorządu terytorialnego (jst)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom prawnych aspektów funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w zakresie adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej w jst.

 

Efektem będą zdobyte przez uczestników umiejętności dokonywania oceny istniejącego w jst systemu kontroli zarządczej w zakresie:

 

 • Adekwatności istniejącej struktury organizacyjnej w tym zasobów ludzkich, kompetencji i delegowania uprawnień,
 • Przestrzegania wartości etycznych (rejestr nadużyć i przestępstw),
 • Adekwatności przyjętych zadań, działań, celów i miernikami (budżet zadaniowy, zarządzanie procesowe, pomiar efektywności i skuteczności realizowanych zadań/działań)
 • Skuteczności zarządzania ryzykiem (identyfikacja i analiza ryzyka)
 • Efektywności i skuteczności mechanizmów kontroli ( dokumentacja kontroli -procesy, nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów w tym teleinformatycznych,  punkty kontroli „wąskie gardła” czerwone flagi)
 • Adekwatności i skuteczności informacji i komunikacji
 • Skuteczności monitorowania w zakresie samooceny kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli (rzetelność sprawozdań)

Program szkolenia

 • Podstawy prawne funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach  sektora finansów publicznych.
 • Rola, obowiązki i odpowiedzialność kierownika jsfp w tym Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, Starosty, Marszałka województw w zakresie kontroli zarządczej.
 • Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania – Standardy kontroli zarządczej wg. COSO
 • Organizacja, tryb i zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - procedury.
 • Komitety Audytu – zadania, organizacja i zasady funkcjonowania. 
 • Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w pięciu obszarach działalności jednostki: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitoring.
 • Ocena poziomu dojrzałości jednostki - kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej
 • Błędy w zarządzaniu przy ustalaniu: procedur wewnętrznych dla poszczególnych obszarów realizacji kontroli zarządczej - przyczyny powstawania braków, błędów i niespójności (budżet zadaniowy, zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, zarządzanie procesowe).
 • Najczęstsze uwagi organów kontrolnych dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Warsztaty w oparciu o wybrane /wskazane przez uczestników/ studium przypadku.

Prowadzący

Ekspert PIKW , Illona Pałka, CFE – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), członek Association of Certified Fraud Examiners Member USA. Posiada kwalifikacje głównego księgowego, uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez Ministra  Finansów oraz międzynarodowy certyfikat Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Funkcję audytora wewnętrznego pełniła od 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2007 r.  Kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej od 2003 roku. Wykładowca prowadzący zajęcia oraz warsztaty na uczelniach wyższych z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego, systemów zarządzania w organizacji, zarządzania projektami – w sektorze prywatnym oraz jednostkach sektora finansów publicznych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej jak i zarządzania ryzykiem.

Udział przyznaje

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz: Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................