prelegentMarcin Golizda (mł. insp. w stanie spoczynku); były naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Przez wiele lat związany był z komórkami technicznymi oraz działaniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie techniki operacyjnej oraz cyberprzestępczości.

Temat: Wektory zmian w Poczcie Polskiej SA w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa spółki.


 

 

Pełnił również funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS), którego głównym celem jest wzmocnienie działań w zakresie inkorporacji nowoczesnych technologii do pracy organów ścigania oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zwalczaniu przestępczości przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych. Był ekspertem Rady UE w zakresie siódmej rundy ocen wzajemnych GENVAL poświęconej prewencji oraz walce z cyberprzestępczością. Pracownik Poczty Polskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie tworzy Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

 

Marcin Golizda (Rtd. Junior Inspector of Police); former Chief of Cybercrime Department of Criminal Bureau, National Police Headquarters He has been working for technical units and implemented new
technologies in operational techniques and cybercrime prevention. He also acted as a National Contact Point within European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS) of which the main objective is to strengthen incorporation of new technologies in law enforcement and promoting the use of new technologies in fight against crime in cooperation with the industry and research centres. He was an expert of the EU Council during the seventh round of GENVAL mutual
evaluation dedicated to prevention and fight against cybercrime. Employee of Polish Postal Service and AGH University of Science and Technology in Kraków where he creates AGH Cybersecurity Centre, cybersecurity expert of Polish Internal Security Platform.