on-line595.0018-07-2024 - 18-07-202417-07-2024 4

Uczestnicy

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza firm, osoby zajmujące się tematyką realizacji przepisów prawa lub norm.

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii zarządzania ryzykiem, przedstawienie w zakresie ogólnym wybranych metod szacowania ryzyka w firmie oraz  zasad tworzenia procesu zarządzania ryzykiem odpowiednio do wymagań prawnych lub normatywnych. Procesy zarządzania organizacją powinny opierać się bowiem na analizie ryzyka. Potwierdzają to wymagania prawne i normatywne, np. Standardy kontroli zarządczej, przepisy rachunkowe, przepisy ubezpieczeniowe, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, normy ISO w tym ISO 9001 i ISO 27001, RODO, Kodeks pracy i wiele innych w tym przepisy branżowe, np. medycyna, przemysł spożywczy czy automoto.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z tych samych elementów, ale metodyki analizy ryzyka i późniejszego nim zarządzania powinny być dostosowane do specyfiki firmy i założonych kryteriów wynikających z przepisów prawa, przepisów branżowych lub wdrażanych norm.

 

W wyniku uczestnictwa w warsztacie słuchacze powinni:

 • rozumieć różnice wynikające z wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem, zależnie od konkretnego przepisu prawa, branży lub normy,
 • wiedzieć w jaki sposób ustalić kryteria do zarządzania ryzykiem zależnie od wymagań wynikających z przepisu prawa, branży lub normy,
 • potrafić wyspecyfikować wszystkie przepisy prawne, branżowe lub normatywne odnoszące się do swojej organizacji, w których występuje obowiązek zarządzania ryzykiem,
 • rozumieć potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem,
 • podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem na każdym stanowisku pracy,
 • znać czynniki ryzyka i je rozróżniać,
 • identyfikować podstawowe ryzyka w procesach występujących w organizacji
  i stworzyć mapę ryzyka dla całej organizacji,
 • nabrać umiejętności oceny ryzyka i stworzenia planu postępowania z ryzykiem,
 • znać podstawowe techniki analizy ryzyka,
 • postępować etycznie w procesie zarządzania ryzykiem.

Program warsztatów

 • Omówienie podstawowych przepisów prawa lub norm zawierających wymaganie zarządzania ryzykiem – dotyczy wszystkich organizacji.
 • Omówienie różnic w podejściu do zarządzania ryzykiem, zależnie od ww. przepisów lub norm.
 • Jak stworzyć jednolity system zarządzania ryzykiem zawierający wszystkie wymagania prawne i normatywne?
 • Ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jako przykład branżowy i dobra wskazówka dot. obszarów zarządzania ryzykiem dla wszystkich organizacji, nie tylko dla tych oferujących usługi kluczowe.
 • Przedstawienie definicji ryzyka i różnych sposobów podziału ryzyk.
 • Warsztat moderacyjny (case study w grupach) identyfikacji czynników ryzyka.
 • Teoria zarządzania ryzykiem.
 • Krótkie omówienie modeli zarządzania ryzykiem i ich elementów, procedury
 • postępowania przy zarządzaniu ryzykiem.
 • Przedstawienie autorskiego modelu zarządzania ryzykiem.
 • Metody identyfikacji, analizy, ewaluacji i oceny ryzyka.
 • Przedstawienie wybranych technik oraz przeprowadzenie warsztatów  pozwalających na ich zastosowanie w praktyce (case study  w  grupach,  budowa  mapy ryzyka w oparciu o autorską metodologię).
 • Sposób na wdrożenie zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Zasady etycznego prowadzenia biznesu.

Prowadzący

Ekpert PIKW – konsultant ds. zarządzania ryzykiem, mgr inż. elektronik,
dypl. risk manager (CRISC, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, IPMA D, EITCA/IS):
 absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz The European IT Certification Akademy  w Brukseli. Menedżer, ekspert w zakresie korporacyjnego zarządzania ryzykiem, wdrożeniowiec, audytor i konsultant, Inspektor ochrony danych, pełnomocnik tyskiej firmy ASA Consulting w obszarze zarządzania ryzykiem i certyfikowanego w MSUES ośrodka szkoleniowego, trener opisanych niżej tematów specjalizacyjnych, wykładowca z zakresu analizy ryzyka na studiach podyplomowych.

Specjalizacja: zarządzanie ryzykiem, ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską analizy ryzyka, budowy mapy ryzyka i zarządzania ryzykiem), ryzyko w kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji na bazie analizy ryzyka, cyberbezpieczeństwo, PIA
i DPIA wymagane przez RODO.

Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, międzynarodowy certyfikat EITCA/IT, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001, certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Zgłoszenie udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Wioleta Gołaszewska  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................