ankietypub Zgłoszenie udziału w 20 Kongresie
1.Zgłaszam udział w XX Międzynarodowym Kongresie (transmisja on-line)
 

 28-29 października 2021

 • Imię i nazwisko: *
 • Adres e-mail: *
2.Wybór pakietu *
 

Deklaruję, że należność w podanej wysokości zostanie wpłacona na konto PIKW Sp. z o.o.:
Bank BNP Paribas S.A. Warszawa, nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu „tytuł przelewu” należy wpisać: "XX Kongres, Imię i Nazwisko Uczestnika" lub numer faktury).

 
2.1.Uzgodniona kwota *
 

Jeśli kwota za pakiet Virtual Grupowy została uzgodniona z Organizatorem, prosimy o wpisanie jej poniżej.

 
3.Osoba prywatna czy firma *
 
3.1.Nabywca (osoba prywatna)
 • Nazwa *
 • Adres: ulica *
 • Adres: kod pocztowy, miejscowość *
3.2.Dane do faktury / Nabywca
 • Nazwa *
 • Adres: ulica *
 • Adres: kod pocztowy, miejscowość *
 • NIP *
  NIETAK
4.Czy dane nabywcy są takie same, jak dane odbiorcy faktury? *
4.1.Dane do faktury / Odbiorca
 

należy wypełnić tylko wówczas, kiedy dane nabywcy są inne, niż dane odbiorcy

 • Nazwa
 • Adres: ulica
 • Adres: kod pocztowy, miejscowość
 • NIP
  NIETAK
5.Zgody i upoważnienia *
 
  1. Upoważniam PIKW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  2. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez PIKW sp. z o.o. do celów realizacji usługi.
  3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Warunkami uczestnictwa” dostępnymi na stronie internetowej Kongresu.
  NIETAK
6.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie przez PIKW Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do działań marketingowych (otrzymywanie informacji w zakresie szkoleń i usług PIKW Sp. z o.o.)

  NIETAK
7.Czy Państwa instytucji przysługuje zwolnienie z VAT? *
7.1.Załączenie oświadczenia *
 

Prosimy o pobranie oświadczenie o zwolnieniu VAT (link)

 

Wypełniony plik proszę załączyć poniżej lub wysłać e-mailem na adres: zgłoszenia@pikw.pl

 
8.Uwagi