on-line595.0003-11-2021 - 03-11-202102-11-2021 9

Uczestnicy:

Wszyscy, pracownicy różnego szczebla (szkolenie nie jest przeznaczone dla informatyków)

Cel szkolenia :

Przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa w oparciu o studium przypadków. Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań zarówno dla administracji publicznej jak i podmiotów prywatnych. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym.

Opis szkolenia:

Zgodnie ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, pracownicy administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych powinni podnosić kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia powinny dotyczyć przede wszystkim stosowania procedur ochrony informacji w instytucji, znajomości technik wyłudzania informacji stosowanych w cyberprzestępczości, konsekwencji złamania zabezpieczeń przez cyberprzestępców oraz procedur obowiązujących w przypadku udanego ataku lub jego próby. Co istotne, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować wszystkich pracowników administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych, a nie jedynie osoby odpowiedzialne za infrastrukturę teleinformatyczną. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku na temat przygotowania państwa na cyberzagrożenia, brak szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników uznano za jedno z podstawowych zaniedbań. 

 

Forma prowadzonych zajęć

 

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie interaktywnej – wykład, prezentacja multimedialna, film oraz proste ćwiczenia.

 

Efekty szkolenia:

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie:

- zdefiniowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa,

- rozpoznanie elementów niebezpiecznych w Internecie oraz poczcie elektronicznej,

- nabycie umiejętności samodzielnej oceny zagrożenia i doboru odpowiedniego zachowania,

- bezpiecznego dokonywania transakcji internetowych,

- rozpoznania manipulacji i umiejętność obrony.

Program szkolenia:

 • Historia komputerów, telefonów oraz sieci Internet;
 • Podstawowe elementy składowe komputerów, telefonów oraz sieci Internet;
 • Zasada działania komputerów, telefonów oraz sieci Internet;
 • Definicje i podział cyberprzestępczości;
 • Pojęcie i podział przestępstw komputerowych;
 • Penalizacja cyberprzestępstw w polskim prawie karnym;
 • Dyrektywy UE dotyczące ochrony cyberprzestrzeni oraz zwalczania cyberprzestępczości;
 • Cyberataki:
  • Malware, ransomware (złośliwe oprogramowanie) i malware „bankowy”;
  • Phishing;
  • Spam;
  • Ataki DDoS;
  • Botnety;
  • Przestępczość przeciwko godność osobistej;
  • Stalking;
  • Bulling;
  • Mowa nienawiści (Hate speech) w sieci;
  • Pedofilia;
  • oszustwa na portalach aukcyjnych;
  • pranie pieniędzy;
  • oszustwa nigeryjskie;
  • oszustwa SMS Premium;
  • kradzież tożsamości lub haseł;
  • szpiegostwo przemysłowe;
 • Organizacja krajowego systemu ochrony cyberprzestrzeni;
 • Organizacja organów ścigania w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości oraz gdzie zgłosić cyberprzestępstwo;
 • Sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania. Współdziałanie z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania
  i zwalczania cyberprzestępczości;
 • INTERPOL, EUROPOL, ENISA oraz inne Policje;
 • Socjotechnika czyli sztuka manipulowania ludźmi;
 • Zasady bezpiecznego korzystania z komputerów, telefonów i sieci Internet.

Notka biograficzna trenera:

Marcin Golizda (mł. insp. w stanie spoczynku); były naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Od początku służby w Policji związany był z komórkami technicznymi oraz działaniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie techniki operacyjnej oraz cyberprzestępczości. W trakcie służby w Policji był Krajowym Punktem Kontaktowym European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS), której głównym celem jest wzmocnienie działań w zakresie inkorporacji nowoczesnych technologii do pracy organów ścigania oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zwalczaniu przestępczości przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych. Był ekspertem Rady UE w zakresie siódmej rundy ocen wzajemnych GENVAL poświęconej prewencji oraz walce z cyberprzestępczością. Obecnie jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie tworzy Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH oraz ekspertem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............