Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


NOWELIZACJA USTAWY LIPIEC 2016r.

Z dniem 28 lipca 2016 r.  weszła w życie  nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych   (Dz.U. z dnia 13.07.2016 r. poz.1020),  implementująca do krajowego porządku prawnego nowe dyrektywy zamówieniowe – dyrektywę klasyczną (2014/24/UE), ale także sektorową (2014/25/UE).

Do aktualnego stanu prawnego wprowadzono liczne modyfikacje dotyczące m.in.: definicji, zupełnie nowych pojęć wcześniej nie kodyfikowanych w PZP, oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, umów w zamówieniach publicznych, ustalania wartości zamówienia, przygotowania dokumentów przetargowych, warunków udziału i podstaw wykluczenia, katalogu dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców i momentu ich żądania (dokumenty podmiotowe, jednolity europejski dokument zamówienia), polegania na zasobach innych wykonawców, trybów postępowania. W ustawie  o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonych zostało ponad 160 zmian, które wynikają nie tylko z implementowanych dyrektyw ale również z ukształtowanej praktyki udzielania zamówień publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających, do przygotowania postępowań oraz ich przeprowadzania (m. in. badanie i ocena jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie spełniania przez wykonawców kryteriów kwalifikacji, badania i oceny ofert, zmian w umowach, stosowania nowych procedur jak również audytorów wewnętrznych, osób wykonujących czynności kontrolne.

 

Program zajęć

1. Omówienie najistotniejszych zmian 

2. Kolejne czynności zamawiającego podczas audytu/ kontroli zamówień publicznych 

3. Zmiany w ustawie  z dnia  17 grudnia  2004 r.  o odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 t.j.).

Uczestnicy szkolenia – warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy program szkolenia zostanie udostępniony na potrzeby uczestnika.

 

Prowadzący

Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r. , Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, Trener MF, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych , wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni publicznych i niepublicznych, w zakresie zamówień publicznych, audytu , kontroli.

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

(uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie_VAT

 

Kontakt

Joanna Kruk - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.kruk@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

...............................................     Serdecznie zapraszamy do udziału       ...............................................