Polski Instytut Kontroli Wewnetrznej Sp. z o.o.
ul.Sienna 93 lok.3; 00-815 Warszawa
NIP 521-10-05-847, REGON 010802022
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000259063
zwanej dalej PIKW.

 


PIKW szanuje prawo Użytkownika do prywatności. Niniejsza polityka wskazuje, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić na potrzeby PIKW i jak możemy z takich informacji korzystać.

W razie wątpliwości odnośnie niniejszej polityki bezpieczeństwa prosimy o kontakt (adresat: 'Polityka bezpieczeństwa').


Zastrzeżenia
Zgoda Użytkownika

Zobowiązania PIKW
Jakie dane są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystane?
Udostępnianie danych Użytkownika podmiotom trzecim
Ochrona danych
Zmiana polityki prywatności

 

Zastrzeżenia

• Specyfika platformy e-PIKW wiąże się z przechowywaniem informacji dotyczących Użytkownika lub informacji związanych z działalnością Użytkownika, których autorem jest sam Użytkownik. Są to także informacje kierowane do niego przez innych Użytkowników, które w ten sposób wiążą się z jego osobą. Informacje te będą nazywane Treściami Użytkownika. W zależności od okoliczności (np. od konfiguracji uprawnień) Treści Użytkownika mogą być udostępniane tylko Użytkownikowi, wybranym grupom Użytkowników lub wszystkim Użytkownikom platformy e-PIKW. W każdym przypadku Treści Użytkowników dostępne są dla administratorów systemów e-PIKW.

• PIKW dostarcza narzędzi do obsługi Treści Użytkowników, dba o ich poprawność i trwałość na poziomie funkcji systemu i relacji bazodanowych. PIKW nie odpowiada za poprawność semantyczną i za znaczenie Treści Użytkownika dla Użytkownika oraz innych Użytkowników, za ich zgodność z prawem oraz legalność użycia. Za Treści Użytkowników odpowiada Użytkownik zamieszczający informację.

• Witryny internetowe i Treści Użytkowników e-PIKW, mogą zawierać łącza do stron, których PIKW nie jest właścicielem i/lub autorem i/lub administratorem. Zamieszczenie linku przez PIKW może mieć charakter pomocniczy dla Użytkownika. Umieszczenie linku do stron, które nie są prowadzone przez PIKW, nie musi oznaczać jakiejkolwiek relacji pomiędzy PIKW a autorami, administratorami i treściami linkowanych stron. Za powiązania zawarte w Treściach Użytkowników odpowiadają użytkownicy zamieszczający informację.

 

Zgoda Użytkownika

Użytkownik korzystając z e-PIKW akceptuje warunki niniejszej polityki i regulamin serwisu. Korzystając ze strony internetowej lub przekazując nam dane osobowe w trakcie rejestracji w systemie e-PIKW, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej polityce oraz akceptuje regulamin serwisu.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej polityce lub/i nie akceptuje regulaminu serwisu, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania ze stron lub/i rozwiązań internetowych PIKW
.

 

Zobowiązania PIKW

PIKW zobowiązuje się:
• zapewnić wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
• przetwarzać dane użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych, wymagań prawnych oraz kontekstu sytuacyjnego;
• podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych Użytkownika ujawnianych innemu podmiotowi świadczącemu usługi na potrzeby PIKW;
• traktować Treści Użytkowników jak informacje poufne;
• gromadzić dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiedni dla celów. Informacje, które gromadzimy, mają charakter istotny, odpowiedni, a ich zakres nie jest nadmierny dla celów, dla których podlegają gromadzeniu. Zasada ta nie dotyczy Treści Użytkowników;
• przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie zgromadzono oraz na które Użytkownik wyraził zgodę;
• podjąć gospodarczo uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane (nie dotyczy Treści Użytkowników);
• nie wykorzystywać danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia Użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania związanych z nim przesyłek", zasada ta nie dotyczy aktualności i komunikatów umieszczanych w obrębie systemu e-PIKW.

 

Jakie dane są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystane?

Kiedy Użytkownik korzysta ze stron PIKW i systemu e-PIKW, informacje o nim gromadzone są:
1) w związku z protokołami WEB
2) w związku z technologią "cookie"
3) w związku ze świadomym i dobrowolnym podaniem danych przez Użytkownika
4) w związku z funkcjonalnościami e-PIKW

1. W związku z protokołami Web

PIKW gromadzi informacje dotyczące Użytkownika przesyłane przez jego przeglądarkę sieci Web. Informacje te zależą od konfiguracji przeglądarki Użytkownika i najczęściej obejmują adres IP, nazwę systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki.
Informacje przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika, o ile traktowane są samodzielnie, nie pozwalają na jego identyfikację. W niektórych przypadkach informacje przesyłane przez przeglądarkę sieci Web umożliwiają identyfikację Użytkownika.
Z informacji gromadzonych tą drogą korzystamy w celu uzyskania danych statystycznych pomagających nam rozwijać nasze strony i systemy oraz świadczyć wsparcie techniczne.

2. W związku z technologią "cookie"

Rozwiązania PIKW korzystają z sesyjnych oraz w wyjątkowych przypadkach trwałych "cookie", czyli plików tekstowych zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Użytkownik sam decyduje czy chce czy też nie chce otrzymywać "cookie", może też podejmować decyzję każdorazowo - jest to zależne od konfiguracji jego przeglądarki. Nieakceptowanie "cookies" przez przeglądarkę Użytkownika może spowodować częściową lub całkowitą utratę funkcjonalności rozwiązań PIKW, które wykorzystują tę technologię, aby zapewnić sesyjność pracy Użytkownika. "Cookies" nie zawierają danych pozwalających na identyfikacje osoby.

3. W związku ze świadomym i dobrowolnym podaniem danych przez Użytkownika.

PIKW gromadzi informacje, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z systemu e-PIKW. Często informacje takie mają charakter danych osobowych. PIKW korzysta z takich informacji, aby identyfikować użytkownika co wynika z charakteru rozwiązania oraz specyfiki implementacji. Podczas rejestracji na platformie e-PIKW wymagane dane do rejestracji obejmują: imię, nazwisko, e-mail, nazwę konta oraz hasło.
W trakcie pracy na platformie e-PIKW, użytkownik ma możliwość rozbudowywania informacji o sobie zawartych w profilu Użytkownika oraz w Treściach Użytkownika.
Możemy korzystać z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem stron i systemów e-PIKW dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować. Możemy także usunąć wszelkie dane umożliwiające osobistą identyfikację (anonimizacja danych) i korzystać z reszty dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych.

4. W związku z funkcjonalnościami e-PIKW

Platforma internetowa e-PIKW to między innymi system pracy grupowej oparty o bazę danych. Gromadzone w niej dane prawie zawsze związane są z działaniami Użytkowników platformy prowadzących do powstania Treści Użytkowników i tylko w wyjątkowych przypadkach (np wyniki anonimizowanych ankiet) nie dają się skojarzyć z konkretnym Użytkownikiem. Dodatkowo rejestrowana jest aktywność Użytkowników w e-PIKW (np. data ostatniego logowania, ile czasu Użytkownik korzystał z e-PIKW).

Udostępnianie danych Użytkownika podmiotom trzecim

PIKW nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swych stron i systemów internetowych brokerom działającym na rzecz list wysyłkowych.
• PIKW może udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym osobom trzecim, którym zleca realizację usług na swoją rzecz. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy tylko w celu realizacji usług zleconych przez nas lub wykonywanych w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne.
• PIKW może udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, z którymi współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług naszych klientom. W takiej sytuacji, zobowiązujemy naszych partnerów do korzystania z danych osobowych, jakie im udostępniamy, w sposób zgodny z celami, dla których pierwotnie je gromadzono oraz na które Użytkownik wyraził zgodę tylko w sposób dozwolony niniejszą polityką, wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych.
• W określonych, ograniczonych okolicznościach możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym osobom trzecim (np. w wyniku wymagań prawnych lub nakazu sądowego). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PIKW lub innego działania na jej szkodę.

 

Ochrona danych

Dane osobowe Użytkowników i Treści Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
PIKW utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkownika oraz jego Treści Użytkownika. Wykorzystujemy technologię SSL podczas zakładania konta oraz modyfikacji danych osobowych. W szczególnych przypadkach cała sesja może podlegać szyfrowaniu. Hasła Użytkowników nie są przechowywane, przechowywana i przetwarzana jest jedynie funkcja skrótu.
Zaznaczamy jednak, że bezpieczeństwo informacji jest sprawą bardzo złożoną i PIKW nie ponosi odpowiedzialności za jego naruszenie o ile pozostaje to poza naszą kontrolą (przykładem może być naruszenie bezpieczeństwa wynikające z przechwycenia hasła Użytkownika przez osoby trzecie).

 

Zmiana danych Użytkownika

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem serwisów e-PIKW. W tym celu należy wybrać opcję profil -> Dane Osobowe.
Zmiana adresu mailowego Użytkownika możliwa jest wyłącznie przez Administratorów e-PIKW, po wcześniejszym kontakcie.

 

Zmiana polityki prywatności

PIKW zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszej Polityki na swoich stronach internetowych.

 

 

Warszawa, 17 sierpnia 2009