Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Kierownicy jednostek i pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością - osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji i nadzorowanie wdrożenia SZJ, budowanego w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015

Cel szkolenia

Przedstawienie kluczowych, praktycznych informacji z zakresu celów i metodologii wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji. Praktyczny aspekt szkolenia zapewnia zobrazowanie poszczególnych wymagań normy przykładami z wdrożeń systemów przeprowadzonych w jednostkach administracji publicznej. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem technik warsztatowych, w trakcie których przeprowadzone ćwiczenia mają za zadanie doprowadzić do poznania roli najwyższego kierownictwa i pełnomocnika w procesie wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie doprowadzić do samodzielnego zdefiniowania przez uczestników projektów:

 • polityki jakości;
 • głównych procesów realizowanych w ich jednostkach / organizacjach;
 • planu działań umożliwiającego wdrożenie SZJ;
 • struktury podstawowych dokumentów wymaganych przy wdrożeniu systemu.

Program  szkolenia

Zakres programowy ukierunkowany jest na wykorzystanie ośmiu zasad zarządzania jakością do przedstawienia filozofii wymagań PN-EN ISO 9001: 2015 w odniesieniu do zadań realizowanych w jednostce. Szczególną uwagę zwraca się na interpretację zasad zarządzania, wymagań normy oraz przedstawianie przykładów w odniesieniu do realizowanych w jednostkach procesów.

Zagadnienia przepracowane z uczestnikami szkolenia:

 • potrzeba wdrożenia SZJ (zarządzanie jakością jako sposób na organizacyjny porządek);
 • rola i zadania kierownictwa we wdrażaniu systemu;
 • zarządzanie przez cele i politykę;
 • budowanie polityki jakości - świadomość jakości i roli klienta;
 • podstawowe elementy budowy systemu;
 • wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • zarządzanie procesami;
 • założenia organizacyjne wdrożenia;
 • etapy wdrożenia;
 • normy serii ISO 9000 i certyfikacja systemu.

Osoby prowadzące 

Certyfikowany audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, Certyfikowany audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), audytor INK EFQM (NL), auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, audytor wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej - IIC Polska. Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli. Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością - z ramienia PCBC. Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów   strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce.

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

 • Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

   

  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oswiadczenie_VAT

Kontakt

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń

e-mail: k.kolasa@pikw.pl

tel: (22) 620 95 40 |533 606 007 | fax: (22) 620 94 36

  Zapraszamy do udziału