Warszawa1285.0025-06-2020 - 26-06-202024-06-2020 20
Nowelizacja ustawy z lipca 2016r.

Uczestnicy

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych, poddawane audytom/kontrolom organów kontrolnych, jak również członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, sądów okręgowych  oraz kontroli Prezesa UZP, wymagających ich ujęcia w praktyce udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo uczestnikom szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki, niezbędne do oceny prawidłowości udzielania zamówień.

Podczas szkolenia, w trakcie omawiania kolejnych faz w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne omówione zostaną praktyczne aspekty ostatnich zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich wpływ na system zamówień publicznych.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia:

Ujednolicony test ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze, materiały szkoleniowe w formie prezentacji, ćwiczenia, listy sprawdzające.

Program szkolenia

1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy, w tym obowiązków zamawiającego w zakresie elektronizacji zamówień, po 18 października 2018 r.

2. Kolejne kroki podczas prowadzenia audytu/kontroli zamówień publicznych:

 • audyt/kontrola czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania:
 • - ustalanie wartości zamówienia,

  - opis przedmiotu zamówienia,

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia( siwz),

  - wybór trybu udzielenia zamówienia.

  - powołanie Komisji przetargowej oraz Zespołu nadzorującego realizacje zamówienia.

 • audyt /kontrola czynności zamawiającego po wszczęciu postępowania:
 • - zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia,

  - możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści siwz,

  - odrzucenie ofert – przesłanki,

  - wykluczenie wykonawców z postępowania - przesłanki,

  - wybór najkorzystniejszej oferty,

  - unieważnienie postępowania – przesłanki.

 • audyt /kontrola czynności zamawiającego związanych z udzieleniem zamówienia publicznego:
 • - wybór oferty najkorzystniejszej,

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - zaliczki,

  - umowy w sprawie zamówień publicznych,

  - dokumentowanie postępowania.

 • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy:
 • - zamówienia z wolnej ręki,

  - stosowanie prawa opcji,

  - zmiany w umowie.

3. Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku kontroli, audytów obszaru zamówień publicznych – ćwiczenia w oparciu o przykładowe studia przypadków zaistniałe podczas audytów / kontroli.

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – omówienie przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

5. Omówienie wybranych elementów, przykładowych list kontrolnych ( sprawdzających)

6. Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

 

Prowadzący

Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener MF.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................

 

Audyt wewnętrzny | Kontrola wewnętrzna | Zamówienia publiczne