Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 08-11-2018 - 09-11-2018Zapisy do: 06-11-2018 pozostało 19 dni
Nowelizacja ustawy z lipca 2016r.

Uczestnicy

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne jak również osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych, poddawane audytom/kontrolom organów kontrolnych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, sądów oraz kontroli Prezesa UZP, wymagających ich ujęcia w praktyce udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo uczestnikom szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki, niezbędne do prowadzenia audytu/kontroli udzielania zamówień publicznych.

Podczas szkolenia omówione zostaną ostatnie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich wpływ na system zamówień publicznych a także zostaną przekazane informacje na temat prac nad zmianami przepisów w obszarze zamówień publicznych w związku z wejściem w życie nowych dyrektyw UE.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia:

Ujednolicony test ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze, materiały szkoleniowe w formie prezentacji, ćwiczenia.

 

Program szkolenia

Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

  • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy,
  • ostatnie nowelizacje Prawa zamówień publicznych, ich wpływ na system zamówień publicznych.

Kolejne kroki podczas prowadzenia audytu/kontroli zamówień publicznych:

  • audyt/kontrola czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania:

- ustalanie wartości zamówienia,

- opis przedmiotu zamówienia,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia( siwz),

- wybór trybu udzielenia zamówienia.

  • audyt /kontrola czynności zamawiającego po wszczęciu postępowania:

- zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia,

- możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści siwz,
- wykluczenie wykonawców z postępowania - przesłanki,

- odrzucenie ofert – przesłanki,

- wybór najkorzystniejszej oferty,

- unieważnienie postępowania – przesłanki.

  • audyt /kontrola czynności zamawiającego związanych z udzieleniem zamówienia publicznego i podpisaniem umowy:

- wybór oferty najkorzystniejszej,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- umowy w sprawie zamówień publicznych,

- dokumentowanie postępowania.

  • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy:

- zamówienia dodatkowe,

- zamówienia uzupełniające na usługi, roboty budowlane,

- zamówienia uzupełniające na dostawy,

- stosowanie prawa opcji,

- zmiany w umowie.

Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku kontroli, audytów obszaru zamówień publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

 

Prowadzący

Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener Departamentu Audytu Sektora Publicznego Ministerstwa Finansów.

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

 

Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

(uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie_VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

Audyt wewnętrzny | Kontrola wewnętrzna | Zamówienia publiczne