Warszawa1350.0030-07-2020 - 31-07-202029-07-2020 55
Szkolenie z cyklu: Akademia Kontroli i Audytu

Akademie Kontroli i Audytu to cykl szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności osób zarządzających, audytorów wewnętrznych, kontrolerów wewnętrznych, kierowników i innych osób uczestniczących w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji w organizacji. Przygotowany i prowadzony przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (CAKW) we współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW).

Obejmuje cykl dwudniowych kursów zakończonych pisemnym egzaminem lub egzaminem ustnym w formie obrony pracy pisemnej, która może odbyć w formie odczytu podczas Forum Audytu organizowanych przez CAKW.

 

Cel szkolenia

Szkolenia Akademii mają na celu przekazanie wiedzy na temat roli i znaczenia funkcji kontroli wewnętrznej w działalności organizacji (jednostki sektora finansów publicznych, administracja publiczna, przedsiębiorstwa, inne). Począwszy od jej umiejscowienia w strukturze organizacji, określenia roli, celów i zadań, poprzez sposób zorganizowania i funkcjonowania, aż po pokazanie narzędzi pozwalających na efektywną działalność kontrolerów, trenowane będą także praktyczne umiejętności ich stosowania. Szczególnie istotne będzie także przedstawienie uczestnikom funkcji kontroli wewnętrznej jako narzędzia zarządzania, które prawidłowo stosowane wspomaga działanie organizacji. Stosując podejście systemowego myślenia o organizacji pokazana zostanie rola kontroli wewnętrznej w działalności operacyjnej i planowaniu strategicznym.

 

Odbiorcy szkolenia

Proponowany cykl szkoleń kierowany jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych, zarządzających audytem wewnętrznym, członków zarządów, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, członków komitetów audytów, zarządzających procesami, innych kierowników wyższego i średniego szczebla.

 

Program szkolenia

Dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania procesu biznesowego i/lub organizacyjnego, jego analizę i wprowadzenie ewentualnych zmian. Mapowanie procesów może zostać wykorzystane w przygotowywaniu planów i programów kontroli wewnętrznych, uwzględniających sposób funkcjonowania badanych organizacji. Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zasady funkcjonowania organizacji, metody formułowania celów strategicznych i przekładania ich na cele operacyjne, a także identyfikacji procesów.

 

 1. Organizacja – cele strategiczne i operacyjne, struktura organizacyjna, otoczenie organizacji, cykl zorganizowanego działania, analiza systemów wewnętrznych i otoczenia.
 2. Obszary funkcjonalne w organizacji
 3. Budżetowanie zadań komórek organizacyjnych i raportowanie oraz mierniki efektywności.
 4. Procesy i procedury kontroli i audytu, mapy procesów, zasady mapowania.
 5. Planowanie audytu lub kontroli: zadania, zasoby, harmonogram, kontrola i ocena procesu oraz efektywność audytora (kontrolera).

Razem 16 godzin.

 

Metody szkoleniowe

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Pozwoli to na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy, umiejętności i wymianę doświadczeń. Uczestnicy będą pracowali wykorzystując przykłady z własnej organizacji, projektując optymalne dla siebie rozwiązania i opracowując plany wdrożenia przygotowanych rozwiązań. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów – praktyków, którzy na bieżąco będą doradzali i proponowali różne rozwiązania dla poszczególnych uczestników. Efektem realizacji programu będą indywidualne plany wdrożenia niezbędnych zmian usprawniających funkcjonowanie kontrolerów i audytorów w swoich organizacjach, a jednocześnie pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do codziennego działania.

 

Prowadzący

Krzysztof Wojtczak

Leszek Adamski

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

 • Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

   

  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału      

Audyt wewnętrzny | Kontrola wewnętrzna