logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2008 Kongres VII

2008 VII Kongres

W dniach 17-19 września 2008 r. w gościnnych murach Krakowskiej Szkoły Wyższej, pod Honorowym Patronatem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego, obradował VIII Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był: Audyt i Kontrola Wewnętrzna a Zarządzanie Ryzykiem, Ład Korporacyjny i Compliance – Delivering the Future.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Zapobiegania Oszustwom i Korupcji odbyła się w dniach 17-19 września, tradycyjnie w Krakowie. Po raz kolejny gościny uczestnikom Kongresu udzieliła Krakowska Szkoła Wyższa.

Honorowy Patronat obrad pod hasłem: Audyt i Kontrola Wewnętrzna a Zarządzanie Ryzykiem, Ład Korporacyjny i Compliance – Delivering the Future objął Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski.
Świadomość, iż od pierwszej edycji, Kongres pozostaje najważniejszym branżowym spotkaniem w Polsce, spowodowała, że z ogromu zgłaszanych do PIKW przez cały rok zagadnień i problemów oraz konieczności poruszenia najpilniejszej sprawy – trudno przewidywalnych w najbliższym czasie i dalszej perspektywie konsekwencjach dla gospodarki globalnej i regionalnej pęknięcia bańki spekulacyjnej międzynarodowych rynków finansowych, zbudowaliśmy wyjątkowo bogaty program tegorocznego spotkania. Zaprosiliśmy przeszło czterdziestu wybitnych w swoich dziedzinach polskich i zagranicznych ekspertów, którzy omówili bieżące tematy, problemy i wymogi branży, przedstawili techniki i rozwiązania dotyczące kontroli, audytu wewnętrznego, governance i compliance, zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania oszustwom i korupcji.

 
Wśród indywidualnych i instytucjonalnych uczestników Kongresu znaleźli się kontrolerzy, audytorzy wewnętrzni, inspektorzy organów nadzorczych odpowiedzialni za procesy zarządzania ryzykiem, zamówień publicznych i zaopatrzenia, dyrektorzy finansowi, osoby odpowiedzialne za tworzenie i wprowadzanie polityki i procedur zapobiegania oszustwom, menedżerowie wszystkich szczebli zarówno sektora gospodarczego jak i administracji publicznej, biegli ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji. Część z nich to stali bywalcy naszych dorocznych spotkań, niektórzy byli na Kongresie po raz pierwszy i wierzymy, że nie ostatni.
Polscy i zagraniczni prelegenci, biorący udział w Kongresie, to najwyższej klasy specjaliści, reprezentujący m.in.:

 

Organy kontroli:

 • Jacek Jezierski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
 • Piotr Zahradniczak - Naczelnik Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie.

Organy i organizacje wykrywające nieprawidłowości, oszustwa i korupcję:

 • Nadkomisarz Sławomir Suchan - Naczelnik Wydziału ds. Korupcji Komendy Stołeczna Policji.
 • Reinhold Kern - Dyrektor Departamentu Informatyki Śledczej Kroll Ontrack.
 • Fabio Tortora - Prezes ACFE Włochy.
 • Dr Danuta Krzywda - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

Rynki finansowe:

 • Umberto Filotto - General Manager, Italian Financial Houses Association.
 • Ron Warmington - Dyrektor, Fraud Investigations, GE Consumer Finance.
 • Dariusz Polaczyk - Dyrektor Departamentu Zapobiegania i Wykrywania Defraudacji, Bank Zachodni WBK SA, Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków Związek Banków Polskich.

Organy Unii Europejskiej:

 • Agnieszka Kaźmierczak - Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej

Korporacje audytorskie:

 • Jean Pierre Garitte - Partner in the European Risk Services practice of Deloitte for the EMEA Region.
 • Aneta Wojtuń Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.
 • Agnieszka Gawrońska-Malec Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Organizacje IT:

 • Radosław Kaczorek - Przewodniczący Zarządu ISACA Poland Chapter.

Prelegenci skupili się w swoich wystąpieniach nie tyle na suchej teorii czy podsumowaniach mniej lub bardziej powszechnej wiedzy w przedmiocie obrad, ile na zagadnieniach praktycznych. Opierając się na własnych zawodowych doświadczeniach, wskazywali umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zadań, sposoby, techniki i metodologię budowania i wdrażania wydolnych, sprawnych systemów ograniczających nie tylko możliwości popełniania nadużyć i oszustw, ale i ryzyko ich wystąpienia.
Ogrom wykonanej w okresie przedakcesyjnym przez Polskę pracy w dostosowaniu naszych standardów do wymagań Unii Europejskiej nie zakończył działań unifikacyjnych, również w zakresie kontroli, audytu, governance, zarządzania ryzykiem czy działalności antyfraudowej. Czteroletnia obecność Polski w UE implikuje ciągłe, choć teraz już tylko ewolucyjne zmiany, bez których funkcjonowanie i konkurowanie na wspólnym rynku nie będzie łatwe czy nawet możliwe.
Przybyło obowiązków Najwyższej Izbie Kontroli i zwiększyła się jej rola w państwie. Dlatego ważnym było zapoznanie uczestników Kongresu z tymi zmianami.

Polski rynek szeroko otworzył się na zagraniczne inwestycje, a Polacy ze swymi inwestycjami ruszyli w świat. Działalność gospodarcza, bez względu na rozmiar i miejsce wykonywania, musi poddać się obowiązującemu reżimowi finansowych rozliczeń i ich kontroli. Oczywiste są więc zmiany w rewizji finansowej w Polsce. Uczestnicy Kongresu poznali kierunki tych zmian w kontekście ponadnarodowym.
Poznali też wyzwania stojące przed Audytorem.

Polska jako nowy członek Unii Europejskiej jest beneficjentem ogromnych środków finansowych na „dogonienie” cywilizacyjne starych państw UE. Jednak rozbudowana biurokracja struktur unijnych często powoduje problemy z pozyskaniem czy skonsumowaniem przyznanych już środków. Dlatego na Kongresie pojawiły się wystąpienia dotyczące tej tematyki:

 • Audyt Funduszy Strukturalnych.
 • Główne cele i zadania instytucji audytowej w systemie zarządzania i kontroli.
 • Programami Unijnymi w latach 2007-2013.
 • Rola audytu wewnętrznego w ograniczaniu nieprawidłowości związanych z absorpcją funduszy europejskich.

Często słyszy się, że pieniądz, nie dość, że „nie śmierdzi” to i narodowości nie ma, a biznesowi obce jest sumienie i moralność. Takie podejście jest najczęstszym powodem nadużyć, oszustw, gospodarczych przestępstw i korupcji. Eksperci ds. antyfraudów i zwalczania patologii w biznesie duży nacisk położyli w tym roku na etyczne aspekty w działalności gospodarczej i administracji publicznej. W ich wystąpieniach pojawiły się m.in. zagadnienia:

 • Działania na rzecz etyki i Antykorupcji.
 • Bycie etycznym się opłaca.
 • Tworzenie i zarządzanie potencjałem ludzkim wolnym od defraudantów.
 • Przestępczość gospodarcza: czynnik ludzki i mechanizmy kontrolne. 
 • Jak ukradziono moją tożsamość!
 • Audyt percepcji w systemie zapobiegania nadużyciom - jak zmierzyć poziom świadomości pracowników.
 • The Fraud Whisperer.
 • Prawdziwy koszt nadużyć w wydatkach - jak zminimalizować ryzyko?
 • Korupcja w działalności gospodarczej - charakterystyka i zagrożenia w perspektywie czasu.
 • Czwarta edycja badania przestępczości gospodarczej.
 • Nadużycia w procesach zakupowych.
 • Governance Organizacja funkcji Compliance w firmie.
 • Informatyka śledcza jako narzędzie zwalczania nadużyć gospodarczych.
 • Rola organizacji pozarządowych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji w Polsce.

Nie wszyscy uczestnicy gry rynkowej czy administracji publicznej świadomi są tego, że zarządzanie ryzykiem to ważenie szans i zagrożeń. Pesymiści utożsamiają je z możliwością uniknięcia konsekwencji zrealizowania się poszczególnych zagrożeń. Optymiści liczą profity z realizacji szans. Eksperci zarządzania ryzykiem już od pierwszego Kongresu wskazują na wartość „złotego środka”. W tym roku w swoich wystąpieniach omówili:

 • Ryzyko - motyw przewodni audytu wewnętrznego, czyli co nie daje spać spokojnie audytorom.
 • Czego potrzeba, by stać się świadomym ryzyka audytorem?
 • ERM - właściwa linia obrony przed nadużyciami.
 • Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - ERM na podstawie COSO
 • System zarządzania ryzykiem w samorządzie terytorialnym.
 • Budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o IT.
 • Wykorzystanie narzędzi IT w analizie procesów, analizie ryzyka oraz zarządzania audytami wewnętrznymi.
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie zapobiegania nadużyciom.
 • Jak zapobiegać ryzykom wynikającym z krajowych i zagranicznych przepisów antykorupcyjnych?

Od początku tego roku na globalnym rynku pojawił się niepokój związany z problemami banków i instytucji finansowych. Pękła bańka spekulacyjna na rynku kredytów hipotecznych i dziś jeszcze nie wiemy, jaki zasięg będą miały konsekwencje spekulacji światowej finansjery. Już w połowie 2007 r. obligacje subprime okazały się papierami bez pokrycia, ceny domów w USA zaczęły spadać i w lipcu zbankrutowały dwa fundusze hedgingowe banku Bear Stearns. Banki doznały miliardowych strat. W marcu i kwietniu 2008 główne banki USA (Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Citigroup) zostały dokapitalizowane, co zapobiegło ich upadłości, ale niestety nie zlikwidowało problemów amerykańskiego rynku finansowego, które coraz szerzej rozlewały się na rynki światowe. Dwa dni przed rozpoczęciem Kongresu upadł inwestycyjny bank Lehman Brothers, ale już dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej będą następne. Czy kryzys, jaki nas czeka, osiągnie rozmiary tego z 2001 r. po bańce internetowej, czy też możemy ustrzec się lub ograniczyć jego rozmiary na własnym, bardziej restrykcyjnym rynku finansowym?
Z kongresowych wystąpień ekspertów mogliśmy się dowiedzieć, co jeszcze można zrobić, by uniemożliwić destrukcyjne działania instytucji finansowych. Mimo prób całkowitego odpersonalizowania winowajców tego kryzysu – słyszymy o odpowiedzialności banków, funduszy, akcji, obligacji – nasi prelegenci zwracali uwagę na szczególne znaczenie czynnika ludzkiego w działalności banków i instytucji finansowych. Uczestnicy Kongresu mieli okazję poznać:

 • Sektor bankowy w pigułce.
 • Duże premie - duże wpadki? Jak wynagradzanie złego zarządzania rozkłada banki.
 • Bezwiedne osiągnięcie - jak instytucje finansowe mogą być zaangażowane w popełnienie nadużyć gospodarczych.
 • Działalność Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich. Przestępstwa na szkodę banków.
 • Czy spółka giełdowa może funkcjonować bez systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem?

Jak co roku, uczestnicy Kongresu mieli okazję nawiązać nowe kontakty nie tylko w kuluarach obrad, ale i na integracyjnym spotkaniu.
Ich opinie pozwalają nam stwierdzić, że ponownie udało się nam osiągnąć trzy podstawowe cele naszego dorocznego spotkania: merytoryczny, medialny i towarzyski.
Organizatorzy serdecznie dziękują: Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Jackowi Jezierskiemu za Honorowy Patronat, Sponsorom i Partnerom, Prelegentom, Wszystkim Instytucjom, których przedstawiciele tak licznie uczestniczyli w Kongresie, Wszystkim indywidualnym Uczestnikom naszej konferencji oraz Wszystkim Osobom, które napracowały się przy organizacji i obsłudze i nadzorze nad przebiegiem Kongresu.

Zapraszamy do Krakowa za rok do Krakowa na kolejny IX Międzynarodowy Kongres.