• Analiza ryzyka w audycie i kontroli

  2020-04-28 11:46Jakub Puławski

  analiza

   

  Analiza ryzyka w audycie i kontroli

   

  Standardy obowiązujące zarówna w audycie jak i kontroli to nic innego jak kryteria, które określają powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy. Audyt według definicji podanej przez IIA jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją. Natomiast kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanej jednostki.

   

  Audyt i kontrola są nieodłącznym elementem zarządzania organizacją. Zarządzanie organizacją bezpośrednio wiąże się z podejmowaniem i szacowaniem ryzyka. Naturalnym odruchem większości ludzi jest ochrona przed zagrożeniami. Takie podejście ma dobre i złe strony. Plusem unikania ryzyka jest przewidywalność, natomiast minusem – ograniczanie możliwości, bowiem kto nie ryzykuje nie pije szampana.  W jednostkach sektora publicznego jesteśmy zobligowani do minimalizacji, a wręcz redukcji ryzyka. Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się w sektorze prywatnym, gdzie poziom ryzyka określany jest poprzez apetyt na ryzyko.

   

  Audytorzy i kontrolerzy winni w swoich działaniach mieć na uwadze analizę ryzyka, która to identyfikuje ryzyka, ocenia ich wartość i umożliwia zmapowanie. Mapa ryzyka pozwala w profesjonalny sposób zarządzać ryzykiem.

   

  Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który skupia się na zarządzaniu aktualnymi przedsięwzięciami, mającymi wpływ na kształtowanie się zdarzeń w przyszłości. Jest niezbędnym procesem do osiągnięcia wyznaczonych celów. Zakłada podjęcie odpowiednich mechanizmów zaradczych, dzięki czemu zwiększa się efektywność organizacji. Właściwe zarządzanie ryzykiem wymaga, aby zostało dopasowane do istniejącej sytuacji w jednostce, uwzględniając jej wielkość, strukturę, zasoby majątkowe, osobowe oraz doświadczenie najwyższego kierownictwa w zakresie zarządzania organizacją.

   

  Procesy, w których suma ryzyk jest największa / ryzyka o największej wartości, czyli ryzyka, gdzie należy zapobiegać u źródła bezwzględnie powinny być ujęte w planie audytu / kontroli na najbliższy rok. To właśnie mapa ryzyka wyznacza drogę zarówno audytorom, kontrolerom, jak i kadrze zarządzającej. Jest podstawowym narzędziem do opracowania rocznego i wieloletniego planu audytu / kontroli oraz strategii zarządzania.

   

  Mówiąc o analizie ryzyka w audycie i kontroli zawsze mamy na myśli standardy audytu i kontroli, mapę ryzyka, roczny plan audytu / kontroli, wieloletni plan audytu / kontroli, identyfikację ryzyk, analizę i zarządzanie ryzykiem oraz działania doradcze.

   

  Justyna Kronstedt – certyfikowany audytor, doświadczony konsultant, trener i wykładowca Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. 

   

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze szkolenie online z tej tematyki:

  https://www.pikw.pl/analiza-ryzyka-w-audycie-i-kontroli-12-pkt-cpe-nasba,art_521_622.html