on-line1185.0001-07-2021 - 02-07-202130-06-2021 14
Podczas szkolenia omówione zostaną nowe instrumenty i procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progu unijnego oraz poniżej progu bagatelności. W dniu 4 października 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Pzp) (Dz. U.2019 poz. 2019). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi nowe Pzp zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. W chwili obecnej rozpoczął się proces legislacyjny aktów wykonawczych do nowej Pzp.

Uczestnicy

Szkolenie kierowane  jest do osób  wykonujących czynności kontrolne i audytowe, osób zatrudnionych w komórkach zamówień publicznych oraz pracowników wykonujących czynności związane z udzielaniem zamówień, członków komisji przetargowych jak również do kadry kierowniczej bezpośrednio odpowiedzialnej za wydatkowanie środków publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dokonanie  szczegółowej analizy  porównawczej obowiązującej ustawy  i nowej ustawy  Pzp , w poszczególnych fazach audytu/kontroli postępowania o zamówienie publiczne jak również zaprezentowanie  uczestnikom nowych rozwiązań, wynikających z nowej Pzp.

Program szkolenia

     1. Stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy Pzp  oraz celu i przesłanek uchwalenia nowego Pzp jak również  zasygnalizowanie wprowadzenie nowych przepisów wykonawczych do nowego Pzp.
 1. Kolejne kroki podczas prowadzenia audytu/kontroli zamówień publicznych: w świetle obowiązującej ustawy Pzp oraz nowej ustawy Pzp,w poszczególnych fazach audytu /kontroli , w postępowaniach powyżej progu unijnego, ponizerj progu unijnego oraqz poniżej progu bagatelności
 • audyt/kontrola czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania,
 • audyt /kontrola czynności zamawiającego związanych z udzieleniem zamówienia, publicznego,
 • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy..
 1. Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle nowego Pzp:
 • organy kontroli, współpraca organów kontroli.
 • analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień,
 • kwestionariusz kontroli,
 • udzielenie zamówienia niezgodne z ustawą Pzp.
 • kontrola Prezesa UZP.
 1. Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku audytów/kontroli, obszaru zamówień publicznych – przykładowe studia przypadków zaistniałe podczas audytów / kontroli.. Potencjalne obszary ryzyka w zamówinach publicznych mogące pojawić w wyniku zmian przepisów.

 2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – omówienie przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 3. Pytania uczestników szkolenia dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

Prowadzący

Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r. , Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ukończył w Turynie międzynarodowy kurs dla trenerów zamówień publicznych „ Training of Trainers  in Public Procurement” w International Labour  Organisation, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Posiada uprawnienia  audytorskie - Audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów ( audytor wewnętrzny 2004-2008 r.. Członek honorowy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej ( PIKW) w Warszawie.

 

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

      Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................