on-line1190.0008-08-2024 - 09-08-202407-08-2024 25
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.). Praktycznie po upływie kilkunastu miesięcy obowiązywania nowych przepisów mamy już możliwość dokonywania wstępnej analizy i oceny ich stosowania, omówienia istotnych zagadnień dotyczących przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, ale też dyskusji na temat praktyki jego stosowania, jak również wypracowywania nowego podejścia pod kątem audytu /kontroli

Uczestnicy

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne jak również osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazane uczestnikom praktycznych wskazówek niezbędnych do prowadzenia audytu/kontroli udzielania zamówień publicznych w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych. Podczas szkolenia omawiane będą kolejne fazy audytu/kontroli związane z przygotowaniem, prowadzeniem postępowania o zamówienie jak również realizacją i ewaluacją zamówienia. Omówione także zostaną praktyczne aspekty  zmian oraz nowych instrumentów w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz ich wpływ na sposób podejścia do audytu, kontroli obszaru  zamówień publicznych .

 

Program szkolenia

1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

  • omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych.

2. Fazy audytu/kontroli zamówień publicznych:

  • audyt/kontrola czynności zamawiającego dotyczące przygotowania postępowania :

- analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach o wartości równej lub powyżej progu unijnego,

- opis przedmiotu zamówienia,

- ustalanie wartości zamówienia,

- specyfikacja  warunków zamówienia( swz) , opis potrzeb i wymagań ( opiw),

- wybór trybu udzielenia zamówienia. powyżej i poniżej progu unijnego.

  • audyt /kontrola czynności zamawiającego od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia, biorąc pod uwagę najczęściej prowadzone postępowania powyżej i poniżej progu unijnego :

- zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia,

- możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści swz,

- odrzucenie ofert – przesłanki,,

- wybór najkorzystniejszej oferty,

- umowa w sprawie zamówienia ,

- unieważnienie postępowania – przesłanki,

- dokumentowanie postępowania.

  • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy:

- zmiany w umowie,

- powtórzenie zamówień , zamówienia dodatkowe,

- opcja , wznowienie .

  • audyt/kontrola czynności zamawiającego związanych z ewaluacją zamówienia:

-  ogłoszenie o wykonaniu zamówienia,

- raport.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. dotycząca zamawiających publicznych:

- analiza przesłanek naruszających dyscyplinę finansów publicznych.

 

4. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych:

- ćwiczenia praktyczne dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

 

Prowadzący

Ekspert PIKW - Audytor wewnętrzny – uprawnienia  Ministra Finansów z 2004 r., Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych od 1989 r. - obecnie, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener MF.

 

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

      Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
    (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz_zgloszeniowy   na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................