on-line1190.0019-06-2024 - 20-06-202418-06-2024 6
Właściwy dobór próby jest podstawowym warunkiem skutecznej realizacji zadań w audycie i kontroli w przypadku procesów masowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne przykłady działań kontrolnych, w których prawidłowy dobór próby umożliwia formułowanie istotnych zaleceń pokontrolnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej nadzorującej bieżącą działalność operacyjną oraz pracowników zajmujących się kontrolą: zarówno funkcjonalną jak i wewnętrzną lub zarządczą a także monitorowaniem procesów na bazie dostępnych danych. Zawiera wiele metod i narzędzi przydatnych w trakcie doboru próby przez osoby prowadzące działania kontrolne, których celem jest identyfikowanie zagrożeń a także dostarczenie informacji zarządczej, istotnej z punktu widzenia doskonalenia jakości i efektywności procesów.  

Cel szkolenia

Zgodnie z deklaracjami, w przypadku wielu organizacji, decyzje dotyczące doskonalenia procesów podejmowane są na podstawie danych, faktów i mierzalnych wyników. Jednak aby dostarczyć te wyniki potrzebna jest merytorycznie spójna i odpowiednio rozumiana w całej organizacji metodyka postępowania z surowymi danymi pokazującymi zdarzenia w poszczególnych procesach a jednocześnie stanowiącymi wsad do analiz. Posługiwanie się nieprawidłowo dobranymi próbkami powoduje, że deklaracje odnośnie wykorzystania danych jako podstawowego źródła w podejmowaniu decyzji stają się nie tylko bezwartościowe ale wręcz szkodliwe dla organizacji. Szkolenie jest skupione na praktycznych aspektach doboru próby, w warunkach procesu masowego. Nie zawiera teorii statystycznych, zasadniczym celem szkolenia jest omówienie różnych przypadków doboru próby na podstawie rzeczywistych przykładów.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Rodzaje danych a rzeczywiste zdarzenia w procesach: bramki czasowe, czynniki segmentacji i stratyfikacji danych,
  • Przypadkowy dobór losowy a inne metody próbkowania: warstwowanie, dobór systematyczny, grupowanie racjonalne,
  • Minimalna próbka reprezentatywna: poziomy i przedziały ufności, przykłady praktyczne zapewnienia reprezentatywności próbki,
  • Analiza czynnikowa próbek, interpretacja wyników kontroli próbek w przypadku różnego rodzaju danych,
  • Przykłady praktyczne zastosowania analizy czynnikowej w kontroli procesu masowego,
  • Zasady prezentacji wyników kontroli, w przypadku analizy czynnikowej, definiowanie czynników istotnych z punktu widzenia optymalizacji procesów i redukcji kosztów.

Osoby prowadzące

Ekspert PIKW - Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Potrafi opracować i wdrożyć architekturę procesów w organizacji oraz modelować procesy z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie potrafi przeprowadzić analizę przebiegu poszczególnych procesów, przeprowadzić obserwacje migawkowe, zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz  przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab. Jest specjalistą z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesu jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu. Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie. 

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
    (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................