logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2002 Kongres I

I Międzynarodowy Kongres - zapowiedź

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej SA w Warszawie
i Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodowy Kongres:

pod honorowym patronatem prof. Leszka Balcerowicza, Prezesa NBP

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES KONTROLI i AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Pod Honorowym Patronatem Profesora Leszka Balcerowicza, Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Główny Sponsor: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Sponsor Medialny: Rzeczpospolita

Szanowni Państwo

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wspólnie ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Międzynarodowy Kongres „Kontrola i audyt wewnętrzny na progu XXI wieku”.

Kongres jest wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń, poznania najnowszych trendów i narzędzi związanych z nowoczesnym audytem wewnętrznym, kontrolą wewnętrzną, procesami zarządzania ryzykiem oraz "corporate govenance", a także do poznania opinii zagranicznych ekspertów i praktyków. Gośćmi Kongresu są przedstawiciele czołowych instytucji państwowych i prywatnych a prof. Leszek Balcerowicz - Prezes NPB objął honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem.

Dodatkowo, trzeciego dnia Kongresu (14.09.2002r.), zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach tematycznych – zajęcia te pozwolą usystematyzować, utrwalić wiedzę zdobytą w czasie całego Kongresu oraz pogłębią znajomość mechanizmów kontroli i audytu wewnętrznego w Państwa instytucji.

Ten pierwszy w swoim rodzaju Kongres w Polsce umożliwia Państwu nawiązanie nowych znajomości i współpracy, wymianę doświadczeń. Integralną częścią Kongresu będą spotkania towarzyskie - będziecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z przedstawicielami organizacji z sektora finansowego, gospodarczego oraz administracji publicznej.

Postaraliśmy się, aby szeroki program Kongresu odzwierciedlał najnowsze trendy, standardy kontroli i audytu wewnętrznego oraz umocnił miejsce i wartość, jaką audyt wewnętrzny wnosi do naszej gospodarki.

Będzie nam miło powitać Państwa w Krakowie

Edmund J. Saunders, F.C.I.B.                                                    dr Zbigniew Paszek

Prezes Zarządu PIKW                                                          Dyrektor FPIZAE w Krakowie

Koncepcje Kongresu.

1. I Międzynarodowy Kongres w Polsce na temat Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Dotychczas były tylko szkolenia, konferencje, seminaria itp. w wąskim zakresie tematycznym, oraz tylko (przede wszystkim) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w ten temat, w tą działalność. Nie było jeszcze zorganizowanej prezentacji tego tematu dla szerszego grona osób zainteresowanych lub osób, które powinny być zainteresowane tą tematyką.
Nie było jeszcze w Polsce Kongresu, w którym wzięliby udział przedstawiciele wszystkich znaczących organizacji zajmujący się tą tematyką i przedstawiający to środowisko, zawód kontrolera i audytora wewnętrznego.
Kongres ten, więc, po raz pierwszy w Polsce, daje możliwość wspólnego porozumienia się i wymiany poglądów osób związanych z rozmaitymi aspektami działalności audytorskiej, kontrolerskiej, itp. Z kolei to powinno prowadzić do bliższej współpracy osób spokrewnionych zawodowo, w celu dalszego efektywnego rozwoju tej, tak ważnej działalności w Polsce oraz w dostosowaniu norm polskich do UE.
Jest i POTRZEBA i UZASADNIENIE zorganizowania właśnie takiego Kongresu.
2. Koncepcje praktyczne
Kongres składałby się z dwóch oddzielnych części, prezentacji referatów oraz warsztatów. Ponadto, organizacje uczestniczące oraz wspierające Kongres, będą mogły przedstawiać swoje oferty i produkty w odpowiedniej sali, gdzie będą ustawione stoiska wystawowe.
Referaty będą krótkie - zwięzłe przedstawienia pojedynczych tematów przez specjalistów (do 45 minut) oraz dyskusje panelowe. Materiały będą zebrane przez AE w Krakowie i wydane w formie specjalnej książeczki. Tematy będą dotyczyć bieżących aspektów lub problemów powiązanych z Audytem Wewnętrznym i Kontrolą lub z tematami powiązanymi/pokrewnymi, np.: „Governance” (ład korporacyjny), nadzór państwowy, audyt zewnętrzny (współpraca AW z Biegłymi Rewidentami), procesy zamówień publicznych i zaopatrzenia w przedsiębiorstwach, itp.
Pytania z sali muszą być raczej ograniczone (inaczej mogłoby zabraknąć czasu lub powstałyby problemy z rozkładem zajęć), ale czas przerw powinien być wykorzystany do wymiany poglądów, nawiązania dialogu z obecnymi specjalistami.
Warsztaty będą praktycznymi zajęciami prowadzonymi przez wysokiej rangi specjalistów. Istnieje możliwość wyboru warsztatów tematycznych lub dla specyficznych grup zainteresowań (np. audytorów systemów informatycznych, administracji publicznej itp.).
Zajęcia będą prowadzone w języku polskim z jednoczesnym tłumaczeniem w języku angielskim. Uczestnictwo może być w całości Kongresu lub w pojedynczych częściach (czyli tylko w części z referatami, albo tyko w warsztatach). Dodatkowo zapraszamy naszych Uczestników i specjalnych Gości na oficjalne przyjęcie z okazji Kongresu, które odbędzie się w pierwszym dniu trwania Kongresu, w Hotelu IBIS.
3. Informacje Dodatkowe
Kongres odbędzie się w nowo ukończonej części Akademii Ekonomicznej w Krakowie (bardzo elegancki, nowoczesny budynek z najnowocześniejszymi urządzeniami). Główna sala pomieści 250 osób. Dla warsztatów przeznaczone są trzy sale (pomieszczenie dla 100 osób każda). Kioski/stoiska będą umieszczone w obszernej sali sportowej (integralną częścią nowego budynku AE).

Patronat honorowy przyjął prof. Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego.

AE w Krakowie zapewnia obecność specjalistów ze środowiska akademickiego, władz Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa.
PIKW zapewnia obecność specjalistów z organizacji polskich i europejskich. Zgodę – między innymi – zgodę wyrazili: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes KIBR, ISACA, IIA Polska, IIA Czechy, Olympus CEiRB, PIB, PFCG, Deutsche Bank (DB 24), Chartered Institute of Purchasing & Supply – CIPS, CATS International, SHAPE Management, Grupa UCI (UniCredito-Pekao S.A.); ACFE/CANE; były Prezes IIA-UK & Ireland, były Dyrektor Generalny ECIIA (Europejska Konfederacja Instytutów Audytorów Wewnętrznych) i Ambasador Światowy IIA.
4. Obrady (12 i 13 września 2002). W programie

 • ·          Dostosowanie się do wymagań UE dotyczących kontroli I audytu wewnętrznego
 •       (Meeting EU Requirements for IA and Governance)
 • ·          Zasady “najlepszej praktyki” w audycie wewnętrznym
 •       (Best Practices in Internal Auditing)
 • ·          Audyt Wewnętrzny w administracji centralnej i w samorządach terytorialnych
 •       (Internal Audit in Central and Local Government)
 • ·          Zrozumienie i praktyczna implementacja nowych Standardów IIA
 •       (Interpreting and Implementing the new IIA Standards)
 • ·          Audytowanie i kontrola zamówień i zaopatrzenia – zasady UE
 •       (Auditing Procurement – EU Practices)
 • ·          Dostarczanie “wartości dodanej” przez audyt wewnętrzny i system kontroli wewnętrznej
 •       (Providing Added Value through Internal Audit and Internal Control)
 • ·          Dostarczanie “obiektywnego zapewnienia” przez audyt wewnętrzny
 •       (Providing Objective Assurance through Internal Audit)
 • ·          Re-inżynierowanie funkcji audytu wewnętrznego
 •       (Re-engineering the Internal Audit Function)
 • ·          Założenie efektywnej jednostki audytu wewnętrznego
 •       (Setting up an effective Internal Audit Unit)
 • ·          Audyt bazowany na ryzyku
 •       (Risk Based Auditing)
 • ·          Samoocena kontroli i ryzyka
 •       (Control & Risk Self Assessment - CRSA)
 • ·          Audyt wewnętrzny a biegli rewidenci – zagrożenie czy szansa
 •       (Post ENRON: the lessons for IA and External Auditors)
 • ·          Od COSO i Cadbury przez Turnbull do „governance” (ładu korporacyjnego)
 •       (From COSO, Cadbury and Turnbull to Corporate Governance)
 • ·          Cechy i umiejętności oczekiwane od nowej funkcji audytu wewnętrznego
 •       (Skills and Qualities of the new Internal Audit Function)
 • ·          Raport rocznej oceny kontroli
 •       (Annual Controls Assessment Report)
 • ·          Kontrola i audyt wewnętrzny a procesy zarządzania ryzykiem
 •       (Internal Control/Internal Audit and Risk Management)
 • ·          Znaczenie etyki dla audytorów
 •       (Ethics - can it make the difference? )

Warsztaty (14 września 2002). Wybór tematów

 • Audyt informatyczny (Prowadzony przez specjalistów z ISACA)
 • Nowe standardy IIA i metodologia audytu wewnętrznego
 • Praktyczne zastosowanie etyki w działalności audytorskiej
  • - the increasing concern globally about ethics and integrity
  • - the importance of values
  • - the benefits to organizations of higher levels of integrity
  • - typical ethical problems faced by organizations
  • - lessons learned from ethics programs
  • - warning signs
  • - why people 'do the wrong thing'
  • - creating an ethical culture.
 • Audyt wewnętrzny w administracji publicznej

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim

5. Prelegenci:

Wśród Prelegentów, znajdą się takie osobistości jak:

Prof. Leszek Balcerowicz - Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Dr Zbigniew Paszek - Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie
Dr Piotr Buła – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Tomasz Czajkowski - Prezes UZP
Jacek Jezierski - Wiceprezes NIK
Piotr Rojek - Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Jerzy Korytowski – Prezes Zarządu i Mirosław Forystek Wiceprezes Zarządu ISACA
IIA Polska – Członek Zarządu
Danuta Lachowiecka - Prezes Zarządu Olympus - Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A.
Maciej Dzierżanowski - Polskie Forum Corporate Governance (PFCG), Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową
Edmund J. Saunders – FCIB, MIM, C.Dip.A.F., Prezes PIKW i Maria Wojeciechowska-Chracewicz, Wiceprezes PIKW
Z gości zagranicznych będziemy mieli przyjemność gościć:
Fabrizio Picciaia - Przedstawiciel Grupy UniCredito z Mediolanu, Włochy
Inż. Rodan Svoboda - Członek zarządu, IIA Czechy
Dr Haluk F. Gursel - CFE, CPA, CGFM, Prezes ACFE/CANE z Genewy
Neil Cowan – Były Prezes IIA-UK, Były Dyrektor Generalny Europejskiej Konfederacji Instytutu Audytorów Wewnętrznych – ECIIA (1998 - 2002), Ambasador IIA na Świat
Roy Ayliffe – Specjalny Przedstawiciel Zarządu: The Chartered Institute of Purchasing & Supply - CIPS
Tom McClurg – MCIPS, MICM, MinstD – Międzynarodowy Specjalista, Dyrektor Zarządzający Shape Management Ltd. Partner – Polish Institute for Professional Development in Europe - PIPDE
Keith WADE – MA (Oxon), FIIA, CPFA, PIIA, Dyrektor CATS International - Consultancy and Audit Training Services. Partner PIPDE
Brian Thomas – B.Sc., FIIA, MBCS, Audit & Control Consultant, Członek Rady Nadzorczej: PIPDE – Grupa PIKW
Liam Fitzpatrick - Członek zarządu: Oxley Fitzpatrick & Associates Ltd. Były Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego (Head of Internal Audit) w Foreign and Commonwealth Office (Brytyjskie MSZ) oraz British Steel Corporation. Specjalista do prowadzenia warsztatów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.
Lucjan Ostruszka – CIA, CISA, CFE, Dyrektor Audytu, UBJ Bank, New York, USA

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
Dnia 12 września odbędzie się dla uczestników Kongresu uroczyste przyjęcie w Hotelu IBIS w Krakowie