on-line1190.0023-05-2022 - 24-05-202220-05-2022 2

Odbiorcy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

W szczególności szkolenie skierowane jest do:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • Administratorów danych osobowych,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w przedmiotowym zakresie, 
 • Pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • Pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Cel szkolenia

W związku z obowiązywaniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ciągłymi zmianami przepisów sektorowych powstaje potrzeba edukowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w podmiotach przetwarzających dane osobowe.

Systematyczna informatyzacja i wykorzystywanie w coraz większym zakresie systemów informatycznych w działalności instytucji oraz wypełnienie przez kierownictwo obowiązku zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa, stwarza konieczność nabycia, lub poszerzenia posiadanej przez IOD i audytora wewnętrznego, czy osób planujących poszerzać wiedzę z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz efektywnego badania bezpieczeństwa informacji w jednostce systemów.

Analizując potrzeby pod kątem zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry do pełnienia powyższych zadań, powstała koncepcja zorganizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, pozwalającego nabyć fachową wiedzę z zakresu prawa i praktyk w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i umiejętności do rzetelnego wykonywania nałożonych na IOD zadań, a nabyta wiedza przyczyni się to do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ich jednostkach.

Forma prowadzenia zajęć

 Wykład, warsztaty praktyczne, studium przypadków.

Program

 1. Pozycja i rola  Inspektora Ochrony Danych w organizacji.
 2. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 3. powierzanie danych osobowych do przetwarzania z uwzględnieniem obowiązków podmiotu przetwarzającego na przykładach praktycznych.
 4. udostępnianie danych osobowych – zasady i procedury.
 5. odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji.
 7. wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne do ich realizacji.
 8. obowiązki osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 9. przetwarzanie danych osobowych w organizacji.
 10. Monitorowanie zasobów na podstawie formularzy oceny ryzyka.
 11. Identyfikacja, przegląd zagrożeń i naruszeń danych osobowych. Źródła zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich klasyfikacja w oparciu o możliwe zdarzenia i straty dla organizacji/instytucji.
 12. Warsztaty i wskazówki praktyczne w zakresie stosowania zabezpieczeń w przypadku przetwarzania danych i informacji prawnie chronionych metodą tradycyjną oraz za pomocą urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet, zewnętrzne nośniki danych, itp.
 13. Odpowiedzialność oraz wskazówki dla użytkowników systemów informacyjnych w ramach codziennej pracy przy przetwarzaniu danych.
 14. Zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych i sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z braku wypełnienia wymagań prawnych po wdrożeniu Rozporządzenia UE, a w szczególności:
 15. dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie zgłaszania i reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO,
 16. dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
 17. dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz nowych klauzul w zakresie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO
 18. wprowadzenia zasad analizy wpływu na prywatność, w szczególności, gdy dany rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 19. dokumentacji i przygotowania nowych dokumentacji i zmian w przepisach w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia.
 20. Omówienie zmian niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (warsztaty praktyczne):
 21. praktyczne omówienie zmian w przepisach prawa pracy, w tym zasad prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej, zasad zbierania i przechowywania danych osobowych, stosowania systemu monitoringu wizyjnego, czy zasad przeprowadzania procesu rekrutacji,
 22. praktyczne omówienie zmian w zakresie ZFŚS,
 23. praktyczne omówienie zmian w przepisach o systemie oświaty,
 24. praktyczne omówienie zmian w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych i inne.

Prowadzący

Stanisław Hady-Głowiak – Audytor wewnętrzny, wieloletni pracownik administracji publicznej, biegły sądowy ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób) 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................