logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Kierunki studiów

Podyplomowe studia, w obszarach tematycznych: kontrola, audyt, antyfraud, prowadzimy jako wspólne projekty z kilkunastoma uczelniami w całym kraju. Naszych studentów przygotowujemy do wykonywania zawodu, na poziomie eksperckim, w komórkach zarządzania i nadzoru.

Mamy największe i najdłuższe doświadczenie w Polsce w organizowaniu studiów podyplomowych oraz szkoleń z kontroli i audytu wewnętrznego.

Programy studiów stale uaktualniamy i dostosowujemy do polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa.


Antyfraud


Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji – kierunek, oparty na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner), wzbogacony o polską praktykę w tym zakresie. Pozwolą na zdobycie umiejętności niezbędnych do tworzenia zasad profilaktyki antyfraudowej oraz profesjonalnego przeprowadzenia badań, ich dokumentowania i prawidłowego zawiadamiania właściwych służb i organów o podejrzeniu nadużycia czy przestępstwa.


Audyt


Audyt systemów informatycznych – kierunek dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie – audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego.

Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce – kierunek z powodzeniem realizowany od kilkunastu lat, skierowany do osób, które zamierzają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w audycie.


Kontrola


Kontroler finansowy – studia przeznaczone dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym z ukierunkowaniem na obszar finansów.

Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej – kierunek odpowiadający potrzebom związanym z wdrażaniem systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zakres tematyczny obejmuje całość zagadnień związanych z implementacją i monitorowaniem stanu kontroli zarządczej w jednostce.

Zarządzanie ryzykiem w organizacji – kierunek dedykowany osobom pełniącym funkcję menedżerów ryzyka w firmach komercyjnych lub koordynatorów kontroli zarządczej w administracji publicznej, a także audytorów, kontrolerów i osób których zadaniem jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – kierunek dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Program oparty jest na międzynarodowych normach z zakresu bezpieczeństwa informacji.