logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Literatura

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Pojęcie i rola audytu w organizacji. Standardy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz Metodyka audytu wewnętrznego

 1. Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI, Europejski Trybunał Obrachunkowy 1998
 2. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, - Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, IIA
 3. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych 
 4. Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100 (plik PDF)
 5. Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań ISSAI 3000 (plik PDF)
 6. ISSAI - Standardy i wytyczne - Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli  NIK, Warszawa, 2011 (plik PDF)
 7. Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa (Internal Control – Integrated Framework), Warszawa 2008
 8. Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa (Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniqes), Warszawa 2007

Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie

 1. Konrad Knedler, Mirosław Stasik Audyt wewnętrzny w praktyce, wyd. Audit Solutions i Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014

Funkcjonowanie audytu informatycznego

 1. PN ISO/IEC 17799 Information Technology – Code of practice for information security management Information Technology Controls, IIA

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska

 1. Joseph T. Wells Nadużycia w firmach VADEMECUM, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006

LITERATURA ZALECANA

Pojęcie i rola audytu w Organizacji. Standardy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej

 1. Kodeks karny
 2. Kodeks karny skarbowy 

Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie

 1. Tadeusz Teofil Kaczmarek Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, DIFIN, 2008
 2. Carl L. Pritchard Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, 2001

Metodyka audytu wewnętrznego

 1. Irvin N. Gleim Powtórzenie do egzaminu CIA, część I, Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie governance, ryzyka i kontroli, Ernst&Young 2006, wydanie2

Funkcjonowanie audytu informatycznego

 1. SAWYERS, The Practice of Modern Internal Auditing
 2. IT Security: Risking the Corporation, Prentice Hall PTR
 3. Strona web: www.isaca.org - Polska wersja na linku: http://www.isaca.org/polish/Pages/Default.aspx

Elementy Psychologii - podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym

 1. Pokonać stres. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, LIBER 2001
 2. Joseph O’Connor, John Seymour NLP wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, ZYSK i S-KA
 3. Daniel Goleman Inteligencja emocjonalna, Media rodzinna, Poznań 1997
 4. Sue Knight NLP w działaniu, Studio EMKA
 5. M. Król – Fijewska Trening asertywności, GWP
 6. Anni Townsed Jak doskonalić asertywność, Zyski i S-ka
 7. Wolfgang Walker Przygoda z komunikacją, GWP 2001