on-line690.0029-02-2024 - 29-02-202428-02-2024 83
Dużo uwagi podczas szkolenia poświęcone zostanie zwłaszcza tym wymaganiom kontroli zarządczej, które do praktyki sektora finansów publicznych wprowadziła kontrola zarządcza np. planowanie połączone z mierzeniem realizacji celów, zapewnienie ciągłości działalności, czy samoocena kontroli zarządczej. Szczególnie obszernie przedstawiona zostanie problematyka zarządzania ryzykiem będąca jednym z najistotniejszych nowych wymagań kontroli zarządczej.

Uczestnicy

Pracownicy rządowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (m. in. szkół, przedszkoli, ministerstw, urzędów centralnych, placówek służby zdrowia, jednostek  kultury), którzy chcą zapoznać się z rozwiązaniami dzięki którym spełniane są wymagania kontroli zarządczej, w szczególności osoby którym powierzone zostały obowiązki związane z koordynacją kontroli zarządczej.  

 

Cel szkolenia

 • Przedstawienie przyczyn wdrożenia w jednostkach sektora finansów publicznych kontroli zarządczej
 • Szczegółowe zaprezentowanie sposobów wypełniania nowych obowiązków wprowadzonych do praktyki jednostek sektora finansów publicznych przez Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (m. in. zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i samoocena kontroli zarządczej, uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, planowanie działalności połączone z mierzeniem stopnia realizacji celów).
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy umożliwiającej opracowanie lub udoskonalenie systemu kontroli zarządczej własnej jednostki w oparciu o dobre praktyki zaprezentowane podczas szkolenia.

Forma prowadzenia zajęć

Aktywizujący wykład, warsztaty.

Program szkolenia

 I. Kontrola zarządcza

 1. Przyczyny i cele wdrożenia kontroli zarządczej oraz źródła koncepcji kontroli zarządczej.
 2. Standardy kontroli zarządczej, jako zbiór wskazówek porządkujących podejście do zarzadzania jednostką – przegląd standardów.
 3. Nowe rozwiązania zarządcze wprowadzone do jednostek sektora finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej.
 4. Plan działalności jednostki i sprawozdanie z jego wykonania:
  - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego          wykonania,
  - komunikat Ministra Finansów ws. wytycznych w zakresie planowania i zarządzania              ryzykiem, 
  - określanie celów i zadań oraz mierników realizacji celów,
  - dobre praktyki w zakresie sporządzania planu działalności i monitorowania jego wykonania.
 5. Samoocena kontroli zarządczej:
  - komunikat Ministra Finansów ws. szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny
  kontroli zarządczej,
  - cel przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej,
  - dobre praktyki przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej.
 6. Monitorowanie kontroli zarządczej – dobre praktyki.
 7. Zapewnienie ciągłości realizacji zadań jednostki.
 8. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej - oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
  - rozporządzenia Ministra Finansów ws. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli          zarządczej,
  - propozycje rożnych sposobów przygotowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
  - zagrożenia wiążące się ze sporządzaniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 II. Zarządzanie ryzykiem

 1. Co to jest ryzyko i zarządzanie ryzykiem
 2. Wytyczne dla zarządzania ryzykiem wynikające ze Standardów kontroli zarządczej oraz komunikatu Ministra Finansów ws. wytycznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem
 3. Proces zarządzania ryzykiem
  • identyfikacja ryzyka
  • opis ryzyka
  • analiza ryzyka

            - ocena skuteczności stosowanych mechanizmów kontrolnych

            - metody analizy ryzyka (ilościowe, jakościowe, mieszane)

            - ocena prawdopodobieństwa i skutku materializacji ryzyka

  • akceptowany poziom ryzyka i ewaluacja ryzyka
  • odpowiedź/reakcja na ryzyko
  • dokumentowanie zarządzania ryzykiem
  • monitorowanie zarządzania ryzykiem.

  III. Najczęstsze błędy popełnianie w wypełnianiu obowiązku sprawowania kontroli zarządczej (m. in. na podstawie raportów Najwyższej Izby Kontroli).

Prowadzący

Marek Sawicki, naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów). Manager ciągłości działania wg. Normy ISO 22301:2019 (certyfikat CIS-Certification & Information Security Services). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............