on-line1085.0022-07-2021 - 23-07-202121-07-2021 35

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie funkcjonowania dowolnej organizacji w ujęciu procesowym, czyli określenie występujących w niej procesów i ich wzajemnych relacji. Spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów pozwoli na optymalizację wykonywanych czynności i pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a przez to poprawienie efektywności funkcjonowania. Zaprezentowanie w trakcie szkolenia zasady identyfikacji i analizy procesów pozwolą na opracowanie mapy procesu, a następnie na jej podstawie optymalizować poszczególne działania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie i mapowaniu procesów z obszaru kontroli i audytu.

Odbiorcy szkolenia

Proponowany cykl szkoleń kierowany jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych, zarządzających audytem wewnętrznym, członków zarządów, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, członków komitetów audytów, zarządzających procesami, innych kierowników wyższego i średniego szczebla.

Program szkolenia

Dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania procesu biznesowego i/lub organizacyjnego, jego analizę i wprowadzenie ewentualnych zmian. Mapowanie procesów może zostać wykorzystane w przygotowywaniu planów i programów kontroli wewnętrznych, uwzględniających sposób funkcjonowania badanych organizacji. Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zasady funkcjonowania organizacji, metody formułowania celów strategicznych i przekładania ich na cele operacyjne, a także identyfikacji procesów.

  1. Organizacja – cele strategiczne i operacyjne, struktura organizacyjna, otoczenie organizacji, cykl zorganizowanego działania, analiza systemów wewnętrznych i otoczenia.
  2. Obszary funkcjonalne w organizacji
  3. Budżetowanie zadań komórek organizacyjnych i raportowanie oraz mierniki efektywności.
  4. Procesy i procedury kontroli i audytu, mapy procesów, zasady mapowania.
  5. Planowanie audytu lub kontroli: zadania, zasoby, harmonogram, kontrola i ocena procesu oraz efektywność audytora (kontrolera).

Razem 16 godzin.

Metody szkoleniowe

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Pozwoli to na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy, umiejętności i wymianę doświadczeń. Uczestnicy będą pracowali wykorzystując przykłady z własnej organizacji, projektując optymalne dla siebie rozwiązania i opracowując plany wdrożenia przygotowanych rozwiązań. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów – praktyków, którzy na bieżąco będą doradzali i proponowali różne rozwiązania dla poszczególnych uczestników. Efektem realizacji programu będą indywidualne plany wdrożenia niezbędnych zmian usprawniających funkcjonowanie kontrolerów i audytorów w swoich organizacjach, a jednocześnie pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do codziennego działania.

Prowadzący

Krzysztof Wojtczak

Leszek Adamski

 

Udział umożliwia zdobycie

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Udział umożliwia zdobycie

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy  na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału