logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Publikacje

Regulamin Księgarni PIKW

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z księgarni internetowej znajdującej się pod adresem pikw.pl, a także określa zasady realizacji zamówień książek, raportów, prenumeraty oraz pojedynczych egzemplarzy pisma KontrolerInfo oraz inne oferowane publikacje, w wersji papierowej i elektronicznej, składanych za pośrednictwem serwisu internetowego; zgłaszania reklamacji i tryb ich rozpatrywania.
 2. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.pikw.pl a także prowadzącym sprzedaż książek, raportów, prenumeraty i pojedynczych egzemplarzy magazynów oraz innych publikacji za jego pośrednictwem, jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. 00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 35, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259063, REGON 010802022, NIP 521-10-05-847, tel. 22 654 10 44, zwany dalej Instytutem.
 3. Instytut umożliwia w swoim serwisie zapoznawanie się z publikacjami w formie artykułów tekstowych, audio, foto, video oraz innymi informacjami, a także umożliwia zakup prenumeraty i pojedynczych egzemplarzy pisma KontrolerInfo, wydawnictw swoich i powierzonych w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej znajdujących się pod adresem: www.pikw.pl.
 4. Wszystkie umieszczone w serwisie materiały objęte są ochroną prawa autorskiego, a ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody Instytutu jest zabronione.
 5. Do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest korzystanie  z komputera, tabletu, smartfona z zainstalowaną przeglądarką internetową w odpowiedniej wersji - Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub podobną przeglądarką internetową. Zalecanie jest włączenie obsługi plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies, które serwis instaluje na urządzeniach użytkownika, znajduje się w zakładce: www.pikw.pl/polityka-prywatnosci,art_121.html Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do serwisu internetowego, może jednak uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu.
 6. Tam, gdzie Instytut umożliwia umieszczanie w serwisie danych (np. komentarze), zabronione jest przesyłanie informacji niezgodnych z prawem, w szczególności pornografii, materiałów o treściach rasistowskich, nazistowskich, faszystowskich, wzbudzających nienawiść rasową, narodowościową i wzywających do nietolerancji oraz treści o charakterze reklamowym. Niedopuszczalne jest także stosowanie  słów
  o charakterze wulgarnym, powszechnie uważanych za obraź Wszystkie treści naruszające te zasady będą usuwane.
 7. Instytut stosuje system ochrony informacji osobistych.
  1. Użytkownik, który odwiedza serwis internetowy pikw.pl i uzyskuje dostęp do informacji w nim zawartych, pozostaje anonimowy. Do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami, tworzone są zbiory danych (logi systemowe). Zawierają one między innymi informacje o komputerze wywołującym serwis pikw.pl.
  2. W celu skorzystania z niektórych usług dostępnych w serwisie pikw.pl użytkownik zostaje poproszony o zarejestrowanie się. Informacje takie nie będą udostępniane innym firmom ani osobom bez zgody osoby, która tych informacji dostarczyła.
  3. Instytut podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić prywatność swoich klientów, administruje bazami danych zgłoszonymi do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Posiada zabezpieczenia baz danych zgodne z normami
   i zaleceniami zawartymi w odpowiednich przepisach. Jeśli jednak klient życzy sobie przesłania materiałów/produktów, musi podać adres i nazwisko. Dane te służyć będą jedynie realizacji zamówienia.
  4. Dane osobowe związane z rozliczeniami podatkowymi są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby, których dane te dotyczą mają prawo wglądu, poprawiania i usuwania ich na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów podatkowych i innych przepisów dotyczących prowadzonej przez Instytut działalności Instytut ma prawo odmówić poprawienia lub usunięcia tych danych, jeżeli nie jest to dopuszczone przez przepisy podatkowe lub inne ustawy.
   Na podstawie obowiązującego prawa, prawo wglądu do danych osobowych związanych z rozliczeniami podatkowymi mają również organy administracji publicznej.
  5. W celu  zaktualizowania lub usunięcia swoich danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości na adres:biuro@pikw.pl lub: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. 00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 35.
 8. Udostępnione w serwisie informacje o cenach i warunkach prenumeraty, zakupu publikacji i/lub szkoleń e-learningowych stanowią zaproszenie do składania zamówień. Zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone. Instytut może, wedle swojego uznania, stosować formę potwierdzenia telefonicznego lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 9. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu na koncie Instytutu przedpłaty. Do wartości zamówień realizowanych drogą wysyłkową doliczane są koszty wysyłki. Dostępną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Instytutu.
 10. W przypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową lub zamówień na treści
  w formie elektronicznej, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu
  na rachunek bankowy Instytutu należności za złożone zamówienie.
 11. Przesłane zamówienie, budzące wątpliwość co do swojej wiarygodności, a także zamówienie, którego nie udało się potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia lub jeżeli należność za zamówienie przedpłacone przelewem nie zostanie niezwłocznie opłacona, zostanie anulowane przed realizacją.
 12. W przypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową opłaty za dostawę należy doliczyć w formularzu zamówienia.
 13. Zamówienia z opcją wysyłki realizowane są tak szybko jak to możliwe Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego potwierdzenia wynosi 1-5 dni roboczych. W razie spodziewanych opóźnień w realizacji, klient zostanie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub przy pomocy e-maila.
 14. Zamówienia na treści publikowane w formie elektronicznej i opublikowane w serwisie pikw.pl lub w postaci aplikacji na urządzenia mobilne - nie posiadają opcji wysyłki i nie zawierają opłaty za dostawę.
 15. Zamówienia prenumeraty na treści w formie elektronicznej są dostępne w następujących pakietach: prenumerata półroczna, prenumerata roczna. Za datę aktywacji zamówienia (prenumeraty) w formie elektronicznej uważa się datę zawarcia umowy sprzedaży (pkt.11). Od tej daty biegnie także ważność zamówionego pakietu prenumeraty. Zamówienia prenumeraty wydania papierowego są dostępne w następujących pakietach:
  1. prenumerata półroczna – 2 kolejne numery pisma KontrolerINFO,
  2. prenumerata roczna - 4 kolejne numery pisma KontrolerINFO.
 16. Domyślnie za początek prenumeraty wybranego pakietu uważa się datę zawarcia umowy sprzedaży (pkt.11), a pierwszym numerem dostępnym w wykupionej prenumeracie jest numer wydany w dacie zawarcia umowy sprzedaż Jeśli prenumerator (użytkownik wykupujący prenumeratę) chciałby, aby początek prenumeraty był inny niż ten zapisany w Regulaminie, musi po złożeniu zamówienia przesłać odpowiednią informację e-mailem na adres księgarnia@pikw.pl
 17. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie Instytutu lub listownie, przesyłając list pod adres jego siedziby lub e-mailem pod adres: reklamacje@pikw.pl.
 18. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z umową, a w szczególności w przypadku: wad fabrycznych, niezgodności otrzymanego przedmiotu z przedmiotem zawartym w zamówieniu.
 19. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Instytut reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, przedmiot zamówienia zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia go lub wymiany na nowy, klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
 20. Koszty przesyłki reklamowanego towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Instytut. W wypadku reklamacji bezzasadnej, koszty przesyłki ponosi klient.
 21. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego przedmiotu zamówienia reguluje kodeks cywilny.
 22. Klient, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoź Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 23. Klient w wykonaniu uprawnienia wynikającego z punktu 24 może odstąpić od umowy, składając Instytutowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który jest częścią pouczenia umieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 24. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są:
  1. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od,
  3. dostarczanie periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 25. Klient, który od umowy sprzedaży zawartej na odległość odstąpił, ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia Instytutowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na własny koszt.
 26. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015 r. Każdorazowa zmiana zapisów Regulaminu zostanie opublikowana w serwisie pikw.pl i od dnia publikacji będą obowiązywać jej zapisy.

Załącznik nr 1


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na piśmie w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zwracamy otrzymane od Państwa płatności, poza kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam lub przekazać osobiście przedmiot zamówienia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. 00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 35
– Ja/My(*) ...................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ....................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .........................................
– Imię i nazwisko klienta(-ów): ..........................................
– Adres klienta(-ów): ..........................................
– Podpis klienta (-ów): ..........................................
– Data: ..........................................
____________________

*) Niepotrzebne skreślić.