logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe PIKW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i nowym tendencjom rynkowym, Instytut rozwija nowe kierunki tematyczne, aktualizując zakres przekazywanej wiedzy, jak również udoskonalając formę jej przekazu. Chcąc nadal dzielić się ze studentami profesjonalną wiedzą i doświadczeniem naszych wykładowców, szukamy nowych możliwości, które będą adekwatne do potrzeb rynku pracy w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Nasza propozycja rozszerzenia tematyki i kierunków studiów może też być wykorzystana przy pozyskiwaniu środków unijnych. Poprzez rozwój zakresów tematycznych studiów chcemy stworzyć bardziej atrakcyjną ofertę dla studentów, a z drugiej strony wyjść naprzeciw wymaganiom i trendom na rynku pracy.

Wraz z końcem roku akademickiego 2009 / 2010  dokonaliśmy zmian w programie studiów. Powodem zmian był fakt, iż, audyt i kontrola wewnętrzna w Polsce rozwijają się i ewoluują, co znajduje swoje odzwierciedlenie w międzynarodowych standardach, a także w ustawodawstwie związanym z finansami publicznymi i rewizją finansową.

 KRAJOWA LISTA PROFESJONALNYCH AUDYTORÓW I KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH

Absolwenci studiów podyplomowych, równolegle z uzyskaniem dokumentu, nadawanego przez uczelnię, potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych, otrzymują Certyfikat Specjalisty II Stopnia (danego kierunku) oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW.

Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych dostępna jest dla potencjalnych pracodawców. Dane, które są dostępne to imię i nazwisko, miejscowość oraz posiadane kwalifikacje. Kontakt z osobą z listy jest możliwy jedynie za pomocą formularza kontaktowego, żadne inne dane kontaktowe nie są udostępniane.

Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych. (kontakt w treści poniżej) 

 UWAGA ! Każda osoba zainteresowana zamieszczeniem swoich danych na Krajowej Liście Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów dokonuje tych czynności indywidualnie poprzez założenie konta na www.pikw.pl oraz uzupełnienie danych w systemie (zakładka KLPAiKW). Po uzupełnieniu danych należy wysłać mail na adres biuro@pikw.pl celem weryfikacji danych i aktywacji konta.

 

Kierunki studiów podyplomowych współorganizowanych przez PIKW:

  1. Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce – dotychczasowy kierunek realizowany z powodzeniem, skierowany do osób, które zamierzają uzyskać umiejętności i wykształcenie z zakresu metodyki pracy audytora wewnętrznego.
  2. Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej – kierunek odpowiadający potrzebom związanym z wdrażaniem systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zakres tematyczny obejmuje całość zagadnień związanych z implementacją i monitorowaniem stanu kontroli zarządczej w jednostce.
  3. Kontroler wewnętrzny – kierunek skierowany do osób, które realizują zadania w komórkach kontroli wewnętrznej w organizacji lub zamierzają uzyskać umiejętności i wykształcenie z zakresu metodyki pracy kontrolera wewnętrznego.
  4. Kontroler finansowy – studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym z ukierunkowaniem na obszar finansów
  5. Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji – kierunek, oparty na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) i wzbogacony o polską praktykę w tym zakresie. Pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do tworzenia zasad profilaktyki antyfraudowej oraz profesjonalnego przeprowadzenia badań, ich dokumentowania i prawidłowego zawiadamiania właściwych służb i organów o podejrzeniu nadużycia czy przestępstwa.
  6. Audyt systemów informatycznych – kierunek dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie – audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego.
  7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – kierunek dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Program oparty jest o międzynarodowych normach z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  8. Zarządzanie ryzykiem w organizacji - nowy kierunek dedykowany dla osób pełniących funkcję menedżerów ryzyka w firmach komercyjnych lub koordynatorów kontroli zarządczej w administracji publicznej, a także audytorów, kontrolerów i osób których zadaniem jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Za ukończenie studiów absolwent otrzymuje 20 punktów w programie kształcenia ustawicznego.

Od kandydatów na studia oczekujemy: ukończonych studiów wyższych I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich), podstawowej umiejętności obsługi komputera i posiadania adresu e-mail - Program studiów obejmuje również zajęcia e-learningowe. Ponadto na platformie PIKW zamieszczamy w bazie wiedzy materiały dostępne wyłącznie dla określonych grup odbiorców.

Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry). Zajęcia odbywają się w weekendy i realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i e-lerningu. Część materiału słuchacze będą opracowywać w ramach nauki własnej, wspomaganej konsultacjami prowadzonymi przez wyznaczonych pracowników naukowych Uczelni i Instytutu.

Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach. Studia kończą się egzaminem i/lub  pracy końcowej o charakterze projektowym przygotowanej pod kierunkiem promotora.

Szczegółowe informacje o prowadzonych kierunkach na uczelniach partnerskich

Informacji w zakresie Uczelni współpracujących z PIKW, kierunków studiów oraz przyznawanych kwalifikacji udziela Ireneusz Jabłoński - Dyrektor Operacyjny PIKW, kontakt telefoniczny 22 620 95 40 lub 695 761 711 adres poczty elektronicznej i.jablonski@pikw.pl