logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Szczecin WSAP

KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W SŁUŻBACH PUBLICZNYCH

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Dziekanat WSAP w Szczecinie (pokój 213 lub 215)
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 71-332 Szczecin
telefon (091) 486-15-42, 486-15-43, 486-15-45, fax (091) 486-15-44.
e-mail: podyplomowe[@wsap.szczecin.pl

[Ogólne informacje organizacyjne]
[Opłaty za studia]
[Ramowy program studiów]


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 216 godzin modułów obowiązkowych.
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota - 09.00-18.00 i niedziela - 09.00 - 17.00.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Studia kończą się egzaminem z wybranego bloku tematycznego i napisaniem – pod kierunkiem promotora – pracy końcowej o charakterze projektowym.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych bez znaczenia, o jakim kierunku.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2) kwestionariusz osobowy, 3) dwa zdjęcia legitymacyjne, 4) dowod wniesienia opłaty wpisowej.