Audyt inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych

Celem audytu inwestycji, jest zbadanie przebiegu procesu inwestycyjnego pod kątem zgodności z prawem, efektywnego wykorzystania środków budżetowych oraz realizacji zadania zgodnie z przewidywanym harmonogramem.

Plan audytu inwestycji

Prowadzenie inwestycji jest zadaniem niezwykle trudnym zwłaszcza dla podmiotu sektora finansów publicznych. Z jednej strony podlegają bowiem Państwo rygorom licznych ustaw w tym w szczególności ustawie o finansach publicznych, ustawie Prawo budowlane, ustawie Prawo zamówień publicznych, które w niezwykle rygorystyczny sposób dla publicznego Zamawiającego regulują prawa i obowiązki stron z drugiej zaś strony otrzymują Państwo oferty od Wykonawców z rynku, który jest trudny, wymagający i dysponujący ogromnym doświadczeniem. W takich okolicznościach prowadzenie procesu budowlanego potrafi być skomplikowane i natrafić na liczne przeciwności.

Celem audytu inwestycji, jaki chcemy Państwu zaproponować, jest zbadanie przebiegu procesu inwestycyjnego pod kątem zgodności z prawem, efektywnego wykorzystania środków budżetowych oraz realizacji zadania zgodnie z przewidywanym harmonogramem. Audytorzy przeprowadzają chronologiczną analizę zdarzeń procesu inwestycyjnego poświęcając szczególną uwagę istotnym wydarzeniom, jakie miały lub mogły mieć wpływ na prowadzoną inwestycję, wskazują zarówno problem, ewentualną niezgodność z prawem oraz sugerują potencjalne rozwiązanie.

W przeprowadzanym przez nas audycie inwestycyjnym wskażemy Państwu ewentualne uchybienia jakie nastąpiły w trakcie trwania inwestycji, ale przede wszystkim, chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym doświadczenie i wskazać praktyczne rozwiązania, które pozwolą Państwu uniknąć problemów i ryzyka w przyszłości oraz znacząco usprawnią i przyspieszą proces budowlany w prowadzonych przez Państwa inwestycjach.

 

Poniżej przedstawiamy proponowany Plan takiego audytu.

 

Etap przygotowania inwestycji

 1. Przedstawienie ogólnej chronologii postępowania w fazie przygotowania inwestycji.
 2. Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.
 3. Analiza postepowania przetargowego w tym w szczególności, badanie:
  • adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty,
  • zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,
  • postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,
  • kompletności dokumentacji przetargowej,
  • prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,
  • badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Faza realizacji inwestycji

 1. Kontrola finansowo – księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji.
 2. Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
 3. Badanie postepowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.
 4. Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.
 5. Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.
 6. Analiza przebiegu inwestycji – badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
 7. Badanie organizacji i podziału obowiązków w strukturach Zamawiającego (opcjonalnie).
 8. Podsumowanie, zawierające m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz praktyczne wskazówki i sugestie pozwalające rozwiązać problem w przyszłości.

Jeśli będą Państwo zainteresowani szczegółową ofertą prosimy o kontakt na adres biuro@pikw.pl