logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Wydarzenia

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego

Audyt efektywnościowy

(audyt działalności, audyt relacji nakładów do efektów)
Jest niezależną oceną gospodarności, wydajności i skuteczności organizacji pozwalającą na zminimalizowanie nakładów w stosunku do osiąganych wyników a w efekcie podniesienie rynkowej wartości organizacji zarówno w wymiarze finansowym jak i wizerunkowym.

Audyt funkcji zakupów

Przeprowadzenie niezależnego badania obszaru zakupów w celu poszukiwania oszczędności finansowych oraz procesowych w jednostce.
Analiza efektywności funkcji zakupowej – dział zakupów powinien aktywnie wspierać generowanie marży przez organizację jednak niezbędne jest do tego zapewnienie poprawności jego funkcjonowania w 5 obszarach, tj. Strategia, Organizacja, Proces, Narzędzia oraz Zespół.

Audyt informatyczny

Wykonanie oceny zarządzania, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego pod względem zgodności z zaleceniami międzynarodowych standardów (COBIT, ISO/IEC 17799). Ocena poprawności konfiguracji sprzętu i oprogramowania w aspekcie bezpieczeństwa, ocena umów z obszaru IT zawieranych ze stroną trzecią. Audyt legalności oprogramowania.

Audyt inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych

Celem audytu inwestycji, jest zbadanie przebiegu procesu inwestycyjnego pod kątem zgodności z prawem, efektywnego wykorzystania środków budżetowych oraz realizacji zadania zgodnie z przewidywanym harmonogramem.

Audyt podatków

w przygotowaniu...

Audyt prawny

Ma na celu zminimalizowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa bądź jednostki sektora finansów publicznych.
Efektem przeprowadzonego audytu jest dokładna analiza prawna podejmowanych działań, decyzji oraz analiza procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwie w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Zakres jest dostosowany do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyfiki branży oraz sektora.

Audyt projektów europejskich

Audyt projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
W zakresie audytu zawiera się przegląd zgodności projektu z warunkami przyznania pomocy, przepisami krajowymi, a także przepisami i politykami wspólnotowymi. Celem badania jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa w zarządzaniu i wydatkowaniu środków z UE oraz ograniczenie ryzyka związanego z nierozliczeniem środków.

Audyt śledczy - Forensic Audit

Wykorzystanie metod rachunkowości do wykrycia oraz zbadania charakteru i zakresu nadużyć lub nieprawidłowości finansowych oraz wszelkich strat z tego wynikających. Możliwa jest tu analiza dowodów, takich jak wyciągi bankowe, faktury, dokumentacja pozyskana w ramach zamówień. Zgromadzone materiały mogą być pomocne w przygotowaniu dokumentacji dowodowej dla potrzeb organów ścigania i postępowania sądowego.

Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

Usługi audytu w obszarze całej działalności jednostki sektora finansów publicznych

Doradztwo funkcjonowania audytu wewnętrznego

Doradztwo w zakresie ustanowienia i funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji.
W ramach zakresu niniejszej usługi mieści się pomoc w zakresie ustanowienia komórki audytu wewnętrznego - umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, określenie zakresu zadań, stworzenie procedur funkcjonowania, opracowania planów rocznych oraz szkolenie personelu.

Ocena audytu wewnętrznego w organizacji

Oferujemy wykonanie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w zakresie zgodności
z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.
Wykonywanie zewnętrznej oceny audytu minimum raz na pięć lat, jest wymogiem standardu 1312 IIA (The Institute Of Internal Auditors).