W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Pobierz szczegóły

Oficjalna strona wydarzenia


Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

 

Cele konferencji

1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji organów zarządzających nt. bezpieczeństwa.
4. Przypomnienie i uaktualnienie wiedzy nt. obowiązującego w Polsce Systemu Bezpieczeństwa Narodowego.
5. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
6. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
7. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
8. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
9. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
10. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi wybitnymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.
11. Możliwość aktywnego udziału uczestników w obradach Konferencji.
Tematyka konferencji
1. Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski:
- ogniska napięć i konflikty zbrojne,
- wpływ na stan bezpieczeństwa relacji Rosji i USA,
- współpraca euroatlantycka.
2. Bezpieczna Polska w stabilnej i bezpiecznej Europie:
- konflikty wewnątrz Unii: populizm, izolacjonizm (Brexit – inne exity) i ich następstwa,
- zewnętrzne zagrożenia granic Unii i Europy (uchodźcy, emigranci itp.),
- Unia i NATO gwarantem pokoju, naszego bytu narodowego i dalszego rozwoju.
3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.
5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
8. Nowoczesne techniki i technologie ukierunkowane na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
9. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, wsparcie osób poszkodowanych i ratowników.
10. Ustawa antyterrorystyczna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.
11. Uwagi do sporządzania planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
12. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
13. Cyberprzestrzeń – równoprawna sfera działań wojennych NATO – trwająca wojna światowa.
14. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
15. Internet rzeczy a Smart City, zwiększamy bezpieczeństwo, a czy nie ograniczamy naszych praw?
16. Jak się ma rozwój cywilizacyjny (Przemysł 4.0) do zagrożeń bezpieczeństwa?
17. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
18. Debata ekspertów nt.: „Dokąd zmierzasz Europo i Polsko”? Aktualne wyzwania i zagrożenia.

 

Rada Programowa i Dydaktyczna

Andrzej Arendarski - b. Minister, wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
płk dr Ryszard Bełdzikowski - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Finansów i Prawa
generał prof. Mieczysław Bieniek - b. Doradca Ministra ON, b. zastępca dowódcy strategicznego NATO
prof. dr hab. Jerzy Buzek - b. Prezes Rady Ministrów i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
dr Andrzej Byrt - b. Wiceminister, wielokrotny ambasador, doradca Prezesa Zarządu MTP
Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes SWBN
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech - Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. inż. Bogdan Kosowski - Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ppłk Robert Kośla - Dyrektor ds. bezpieczeństwa w strukturach Microsoftu
gen. bryg. prof. dr hab. Stanisław Koziej - b. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
płk dr Franciszek Krynojewski - Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Andrzej Lewiński - Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. zastępca GIODO
dr Krzysztof Liedel - Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
płk prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur - Dziekan Wydziału w Krakowskiej Akademii im. AFM
płk dr inż. Dobrosław Mąka - Ekspert analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa narodowego
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
gen. bryg. Paweł Pruszyński - b. Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wiceprezes SWBN
płk Krzysztof Radwan - b. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
gen. bryg. Janusz Skulich - b. Dyrektor RCB, doradca Prezydenta Jaworzna ds. bezpieczeństwa
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka - Kierownik Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w WSB
dr Janusz Steinhoff - b. Wicepremier i Minister Gospodarki, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
Henryk Warkocz - Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o., Manager Of The Year 2013
prof. zw. dr hab. Jan Widacki - Adwokat, b. Wicemister i amabasador, wybitny kryminolog
dr Andrzej Wójcik - Wiceprezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „POLALARM”